Stavební zákon včetně novel z roku 2021

Informace o školení:

Poslechněte si!

Podcast co se na tomto kurzu dozvíte? To vám řekne přímo lektor Mgr. Tomáš Fabík - advokát.

Co mi toto školení přinese?

V rámci školení bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona přinesla velké změny v povolovacích procesech. Mimo jiné zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých dalších stavebních úřadů. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Novela má dopad též do kolaudace staveb. Některé stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což v praxi způsobilo problémy zejména ve vztahu ke vkladu do katastru nemovitostí. Ze souvisejících předpisů byly nejrozsáhlejší změny provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA). Posluchači na semináři obdrží informace, jaké tyto změny mají dopady na přípravu staveb. Cílem novely bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Z tohoto důvodu se připravuje rekodifikace stavebního práva, která je momentálně ve fázi věcného záměru zákona. Rekodifikace zavádí zcela novou koncepci v povolování staveb. Mimo jiné bude vytvořena nová struktura stavebních úřadů, dojde k integraci agendy dotčených orgánů do stavebních úřadů s cílem vést pouze jediné řízení o povolení stavby. Významné změny lze očekávat v odvolacím řízení i v rámci soudního přezkumu. Budete seznámeni se všemi opravnými prostředky a způsoby, jak se bránit nesprávným či svévolným rozhodnutím stavebních úřadů, případně jejich nečinnosti. Naučíme Vás, jak správně uzavřít ve stavebnictví smlouvy tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Při školení budete provedeni celým procesem uzavírání smluv, všemi fázemi od vytvoření návrhu, přes jeho přijetí až po různé druhy ukončení smlouvy nebo odstoupení od ní. Ve Vaší praxi se tak poté vyhnete všem hlavním nástrahám vedoucím k neplatnosti smlouvy, k omylům nebo naopak k přijetí nežádoucích ujednání. Dozvíte se také, jak si za pomoci práva zajistit závazky ve stavebnictví, zejména ručením, zástavou nebo smluvní pokutou tak, aby v případě neochoty druhé strany či dlužníka bylo možno se účinně domáhat svých peněz či práv. Dozvíte se, jak efektivně Vaše pohledávky postoupit, započíst, zřídit zástavní právo, jak účinně používat smluvní pokutu a uznání dluhu a jak si ošetřit vztahy s Vašimi subdodavateli. Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která zaplňují mezery v zákoně). Lektor je schopen na požádání obsah školení upravit tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám, přáním a dotazům účastníků. Vše podáno srozumitelnou řečí pro neprávníky a laiky. 

Realitní makléři se při své každodenní činnosti s touto problematikou prakticky stále setkávají a je pro ně toto školení velmi přínosné a žádané.

Co je náplní školení?

 • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení stavebního záměru
 • druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas
 • společné povolení
 • povolování provedení staveb (ohlášení, stavební povolení, stavební řízení, změna stavby před dokončením)
 • užívání staveb (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, změna v účelu užívání stavby)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • odstraňování staveb
 • správní orgány
 • příslušnost a její změny
 • úřední osoby a posuzování podjatosti
 • doručování písemností, včetně datových schránek
 • správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení)
 • správní trestání
 • zkrácené postupy pořizování aktualizací zásad územního rozvoje, změn územních plánů a regulačních plánů
 • účastníci řízení
 • odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • přezkumné řízení
 • obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
 • ochrana proti nečinnosti
 • jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
 • veřejnoprávní smlouvy
 • opatření obecné povahy
 • závazné stanovisko orgánu územního plánování a jeho uplatnění
 • náležitosti stanovisek k opatřením obecné povahy a závazných stanovisek uplatňovaných ve správním řízení podle novelizovaného § 149 správního řádu
 • územní plán s prvky regulačního plánu
 • účinnost aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
 • územní studie a územně analytické podklady
 • lhůty pro podání návrhu na přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy
 • náklady na změny a aktualizace územně plánovací dokumentace a další body novely SZ
 • novelizace schválené poslaneckou sněmovnou v létě 2021

Pro koho je toto školení určené? 

Pro stavební firmy, stavitele, podnikatele v oblasti stavebnictví, investory, jednatele společností, manažery, úředníky, vedoucí pracovníky, vedení obcí a krajů, firemní právníky a širokou veřejnost. Toto téma je také velmi přínosné pro realitní společnosti a makléře.

V ceně zahrnuto:

Studijní materiály, osvědčení a občerstvení včetně oběda.

Místo konání:

PRAHA - školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha - Strašnice

BRNO - MBK Consulting, Veveří 2581/102, 616 00 Brno - Žabovřesky

ONLINE - více informací zde NÁVOD NA PŘIPOJENÍ ONLINE

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
05.12.2022
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
12.01.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
24.01.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
13.02.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
15.03.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
06.04.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
3.600 ,- + DPH 21%
16.05.2023
09:00 - 15:00
Brno
3.600 ,- + DPH 21%
07.06.2023
09:00 - 15:00
Praha
3.600 ,- + DPH 21%
Množstevní slevy pro osoby ze stejné společnosti:
Ceník 1 osoba 2 osoby 3 osoby více osob
Standardní 3.600,- 6.840,- 9.720,- na poptávku
Lektoři kurzu:
Mgr. Tomáš Fabík

Mgr. Tomáš Fabík

Lektor je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory a spolupracuje úzce s dalšími právníky z různých právních odvětví. Jeho… Více