Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností MBK Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 102, IČ: 26 26 04 33, (dále jen "PODMÍNKY") a tvoří nedílnou součást Smluv o školící a poradenské činnosti a Smluv o udržování systému, uzavíraných mezi společností MBK Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 102, IČ: 26 26 04 33, (dále jen „MBK“) a jejími zákazníky.

 • PODMÍNKY konkretizují oblasti smluvní spolupráce podle „Smlouvy o školící a poradenské činnosti“ a „Smlouvy o udržování systému“. MBK i zákazník se tak PODMÍNKY zavazují respektovat a dodržovat.
 • MBK je obchodní společností podnikající v oblasti podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického poradenství, pořádání odborných kurzů a školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti.

II. PŘEDMĚT SMLUV

 • Smluvní strany uzavřením „Smlouvy o školící a poradenské činnosti“ (dále jen smlouvy) zakládají vzájemnou spolupráci, kdy MBK bude zákazníkovi poskytovat poradenskou činnost při zavádění systému řízení za účelem dosažení jeho následné certifikace nebo poskytovat odbornou pomoc při řízení společnosti, nebo organizaci a provedení školení.
 • Uzavřením „Smlouvy o udržování systému“ (dále jen smlouvy) se MBK zavazuje poskytnout zákazníkovi služby spočívající v činnosti, směřující k udržení vybudovaného systému řízení v závodu zákazníka ve stavu, kdy bude schopen plnit svoji funkci a to v rozsahu specifikovaném vždy v příloze konkrétní smlouvy.

III. POVINNOSTI MBK

 • MBK při plnění předmětu této smlouvy postupuje na základě přílohy konkrétní smlouvy se zákazníkem.
 • O činnosti vykonané pro zákazníka vede MBK písemné záznamy. MBK tyto dokumenty pravidelně předkládá zákazníkovi, který je povinen je podepsat, popř. uvést své vyjádření k provedeným výkonům, a to ihned po jejich předložení. Jinak se má za to, že s těmito dokumenty souhlasí a nemá námitek proti provedeným výkonům.
 • Školitelé a poradci MBK (dále jen poradci) jsou povinni postupovat při plnění této smlouvy nestranně, nezávisle a profesionálně v souladu s interními směrnicemi a postupy MBK a zavazují se zdržet jakéhokoliv jednání, které by jejich nestrannost, nezávislost a profesionalitu mohlo ovlivnit.
 • MBK se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o všech skutečnost právní, obchodní či technické povahy, které se dozví při plnění smlouvy o zákazníkovi a tyto skutečnosti se zavazuje přiměřeným způsobem utajovat před neoprávněným užitím třetí osobou. MBK bere na vědomí, že podklady a materiály, které od zákazníka obdrží v průběhu spolupráce, mohou tvořit obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
 • MBK se zavazuje, že jakékoliv informace nebo skutečnosti, které se dozví při plnění smlouvy o zákazníkovi, neužije ke škodě zákazníka ve prospěch svůj vlastní nebo jiné osoby.
 • Povinnosti MBK stanovené v tomto článku trvají i po ukončení smluvního vztahu.

IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník bere na vědomí, že plnění MBK dle konkrétní smlouvy není možné bez úzké součinnosti a spolupráce zákazníka, a proto se zákazník zavazuje tuto úzkou součinnost a spolupráci MBK po celou dobu trvání smluvního vztahu poskytovat. Zejména se potom zákazník zavazuje:
  • určit kontaktní osobu a zajistit její aktivní spolupráci s MBK;
  • zajistit aktivní spolupráci svých zaměstnanců a jiných osob, které jsou součástí jeho závodu a jako takové podléhají spolupráci dle předmětu smlouvy
  • řádně a včas plnit doporučení MBK, udělená ke splnění předmětu smlouvy;
  • umožnit MBK vstup do objektů a prostor, sloužících k provozování závodu;
  • bezodkladně MBK informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy;
  • zajistit na své náklady vhodné prostory pro plnění předmětu smlouvy v případě realizace aktivit mimo prostory MBK;
  • poskytovat na své náklady nezbytné technické a materiální zajištění při plnění předmětu smlouvy;
  • poskytnout MBK veškeré nezbytné právní, ekonomické a technické podklady a informace týkající se závodu zákazníka za účelem správného poradenství, jsou-li tyto předmětem poradenství vyplývající ze smlouvy
  • při zavádění systému písemně upozornit vedení MBK a to nejpozději v termínu 14 kalendářních dnů před ukončením realizace dané etapy, jestliže se z organizačně-provozních důvodů rozhodne o posunutí některé z plánovaných etap.
 • Zákazník se zavazuje MBK neprodleně oznámit všechny skutečnosti, které by mohly zavdat příčinu k domněnkám o narušení nestrannosti, nezávislosti a profesionality jednotlivých školitelů a poradců MBK, kteří působí na plnění předmětu smlouvy.
 • V případě zrušení oboustranně dohodnutého termínu v průběhu zavádění systému ze strany zákazníka v době kratší než 4 kalendářní dny před jeho konáním, bude tento den zahrnut do realizace s navýšením o částku 8% z celkového projektu s tím, že ukončení projektu bude automaticky prodlouženo o adekvátní počet zrušených konzultací. Pracovník MBK bude v uvedený den předmětnou agendu zpracovávat v sídle MBK. V případě, že plánované návštěvy se nerealizují z důvodu mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli MBK nebo zákazníka, budou řešeny náhradním termínem, bez nároku na finanční vyrovnání. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku budou strany považovat mimo jiné živelní katastrofu, neprůjezdnost komunikací a poruchy na vozidle.
 • Zákazník se zavazuje umístit po celou dobu vzájemné spolupráce do vstupních prostor na přiměřeně vhodné a viditelné místo písemné sdělení o spolupráci – ceduli o rozměrech A3, kterou dodá MBK a dále po dobu nejméně dvou let od ukončení spolupráce zajistit na svých webových stránkách reciproční proklik s logem MBK, který bude směřovat na www.mbk.cz. Stejný proklik umístí MBK na své stránky s odkazem na www stránky zákazníka.
 • Zákazník uděluje MBK souhlas, který může být i bez udání důvodů písemným (emailovým) sdělením zrušen, aby MBK ve svých reklamních materiálech, v jakékoliv podobě a jakoukoliv formou (www stránky, letáky, katalogy, atp.) uveřejňovala informace o tom, že pro zákazníka zajišťovala služby dle uzavřené smlouvy.
 • Zákazník bere na vědomí, že všechny podklady a materiály, které od MBK obdrží za účelem plnění předmětu smlouvy, tvoří know-how ve vlastnictví MBK, a jako takové jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Zákazník se zavazuje všechny tyto podklady a materiály odpovídajícím způsobem utajovat a chránit před neoprávněným užitím třetí osobou. Zákazník není oprávněn žádné, od MBK obdržené, materiály či informace dále úplatně či bezúplatně poskytovat či jinak sdělovat třetím osobám. Případná ochrana dle autorského zákona není tímto dotčena.
 • Zákazník tímto bere na vědomí, že plnění MBK dle smlouvy, uzavřené se zákazníkem, je realizováno prostřednictvím poradců MBK, kteří nejsou oprávněni vstupovat do samostatných pracovně-právních nebo obchodních vztahů se zákazníky MBK. Zákazník se tímto zavazuje po dobu dvou let od ukončení účinnosti této smlouvy neuzavřít s kterýmkoli z poradců MBK, kteří se na plnění této smlouvy přímo nebo nepřímo podíleli, jakýkoli smluvní vztah, ať už obchodně-právní, pracovně-právní nebo jiný. V případě porušení této povinnosti se zákazník zavazuje uhradit MBK smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to do 15 dnů od písemné výzvy MBK k její úhradě. Toto ujednání nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • V uvedených cenách není zahrnuta daň z přidané hodnoty, kterou se zákazník zavazuje platit ve výši dle platných právních předpisů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den aktivity u klienta v rámci činností, jež jsou uvedeny v příslušné faktuře, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 • Zákazník se zavazuje hradit cenu oproti vystaveným a doručeným fakturám. MBK je oprávněna fakturovat po každé provedené aktivitě, a to vždy cenu prací a výkonů provedených za období uplynulé od uzavření smlouvy, resp. předcházející fakturace. Aktivitou se rozumí každý jednotlivý úkon (jednání) dle přílohy Specifikace předmětu smlouvy, tedy např. každá konzultace, školení, audit, účast poradce MBK na kontrolním auditu apod., není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli za činnosti v rámci této smlouvy také v intervalech po 10 ti kalendářních dnech a to v poměrné částce vzhledem k celkové ceně projektu a délce jeho trvání.
 • Lhůta splatnost faktur je uvedena ve smlouvě a je počítána od data doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla zákazníkovi doručena podle § 573 občanského zákoníku. Dle ujednání smluvních stran probíhá doručování veškeré fakturační korespondence prostřednictvím e-mailové pošty, a to na e-mailové adresy uvedené smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Prodlení zákazníka s placením faktur o více jak 7 dní vylučuje prodlení MBK s plněním předmětu smlouvy. MBK má právo práci přerušit do doby uhrazení dlužných částek a současně má MBK právo od smlouvy odstoupit. MBK má zároveň právo upozornit zákazníka na prodlení s úhradou faktur, přičemž toto upozornění (výzva, upomínky) bude zpoplatněno a bude probíhat následovně:< >1. UPOMÍNKA e-mailem po 14 dnech prodlení2. UPOMÍNKA e-mailem nebo doporučenou poštou po 21 dnech prodlení, účtováno 100,- KčZákazník se zavazuje zaplatit MBK sjednanou zálohu na cenu plnění, pokud je sjednána, a to do 1 týdne od uzavření konkrétní smlouvy oproti předané zálohové faktuře, před vlastním zahájením činnosti MBK. Zaplacená záloha bude odečtena v závěrečné faktuře. Pokud zákazník nezaplatí dohodnutou zálohu v uvedené lhůtě, není MBK povinna zahájit práce a současně má právo od smlouvy odstoupit.
 • Zákazník může od této smlouvy odstoupit, ovšem pouze do doby započetí plnění dle této smlouvy, tj. do zahájení první konzultace nebo dodání prvních materiálů atd., a to za odstupné ve výši 10% z celkové hodnoty zakázky. Pokud zákazník jednostranně odstoupí od smlouvy v průběhu projektu, je záloha, pokud je v smlouvě stanovena, v takovém případě nevratná.
 • Všechny platby se uskutečňují bezhotovostním převodem na bankovní účty uvedené na fakturách, vystavených MBK.
 • Vedle dohodnuté ceny plnění se zákazník zavazuje MBK hradit též cestovní náklady vynaložené při plnění předmětu smlouvy pouze, pokud je to ve smlouvě dohodnuto. Cestovní náklady bude MBK zákazníkovi samostatně fakturovat. Odstavce 1 – 7 se vztahují i na placení cestovních nákladů.
 • Nebude-li jakákoliv faktura vystavená MBK uhrazena zákazníkem ve lhůtě její splatnosti, je MBK oprávněna požadovat po zákazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody MBK není tímto dotčen.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
 • Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou.
 • Strany výslovně prohlašují, že jsou podnikateli, smlouvu uzavírají při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
 • Právní otázky smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
 • Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku; smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
 • Práva MBK vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení se promlčí ve lhůtě 15 let od dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 • Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 • Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škod převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti kdykoliv během trvání této smlouvy, pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.
 • Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení §557, §1799 a §1800, §1805 odst. 2. občanského zákoníku na tuto smlouvu.
 • Smluvní strany se dohodly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno požadovat slevu z ceny, pokud strana, která plnila, (a) je připravena takovou vadu odstranit (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (c) v takové činnosti řádně pokračuje; a (d) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
 • Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, pro případ sporu týkajícího se a souvisejícího s touto smlouvou a jejím plněním na místní příslušnosti soudu I. stupně tak, že místně příslušným soudem bude Okresní soud Praha – západ, se sídlem Karmelitská 19, 118 15 Praha 1.

VII. PLATNOST A ÚČINNOST

PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dnem 14. ledna 2014


ENGLISH VERSION:

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

These Terms and Conditions are issued by MBK Consulting Ltd., with the principal office in Brno, Veveří 102, ID: 26 26 04 33 (hereinafter referred to as "CONDITIONS") and form an integral part of contracts for training and consulting services and contracts for maintenance of the system, concluded between MBK Consulting Ltd., with the principal office in Brno, Veveří 102, ID: 26 26 04 33 (hereinafter referred to as "MBK") and its customers.

 • CONDITIONS specify areas of contractual cooperation under "The Contract for Training and Consulting Services" and "The Contract for Maintenance of the System." MBK and customer undertake to respect and adhere to the CONDITIONS.
 • MBK is a trading company undertaking in the business, financial, organizational and economic consulting, arranging professional courses and trainings and other educational activities, including lecturing.

II. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT

 • Parties by conclusion of the "Contract for Training and Consulting Services "(hereinafter referred to as contract) establish mutual cooperation consisting in MBK providing the customer with consulting services in the management system implementation to achieve its subsequent certification or providing expert assistance in company management, and organizing and accomplishing trainings.
 • MBK by conclusion of the "Contract for Maintenance of the System" (hereinafter referred to as contract) undertakes to provide the customer with services focused on maintaining the customer's established system of management in the state, which allows performing its function, to the extent specified in the Appendix to each particular contract.

III. MBK OBLIGATIONS

 • MBK during execution of the subject matter proceeds on the basis of the Appendix to the particular contract concluded with the customer.
 • MBK keeps written records about the work accomplished for the customer. MBK submits the documents regularly to the customer, who is obliged to sign it, or give their comments on the accomplished work immediately after submission. Otherwise, the documents are considered as accepted without any objection against the accomplished work from the customer's side.
 • MBK tutors and consultants (hereinafter referred to as the consultants) are obliged to proceed during the execution of this contract impartially, independently and professionally in accordance with MBK internal policies and procedures and undertake to refrain from any action which may affect their impartiality, independence and professionalism.
 • MBK undertakes to keep strictly confidential all facts of legal, business or technical nature about the customer, they learn during the performance of the contract and are obliged to conceal the facts adequately from the unauthorized use of a third party. MBK acknowledges that the details and materials received from the customer in the course of cooperation may constitute a trade secret within the meaning of provisions § 504 of Act No. 89/2012 Coll. Civil Code, as amended.
 • MBK undertakes not to use any information or facts about the customer that they learn during the execution of the contract to the detriment of the customer for the benefit of their own or another person.
 • MBK obligations set in this Article shall last the termination of the contractual relationship.

IV. CUSTOMER'S OBLIGATIONS

 • Customer acknowledges that the execution of the specific contract by MBK is not possible without client's close coordination and cooperation, and therefore, the customer undertakes to provide MBK with the close coordination and cooperation for the entire duration of the contract. In particular, the customer then undertakes to:
  • designate a contact person and ensure their active cooperation with MBK;
  • ensure the active cooperation of company's employees and other persons who are part of customer's company, and as such, are subject to cooperation according to the subject matter of the contract;
  • comply properly and timely with the MBK recommendations, which are granted to meet the subject matter of the contract;
  • admit MBK to buildings and premises used for running the business;
  • inform MBK promptly of all facts that may affect the execution of the contract;
  • convey at their expense suitable premises for the performance of work in case of realization of activities outside MBK premises;
  • convey at their expense necessary technical and material background for the execution of the contract;
  • provide MBK with all necessary legal, economic and technical documentation and information relating to the customer's business for purpose of correct consulting service if they are subject to the consulting service specified in the contract;
  • give written notice to the MBK management when any of planned phases has to be postponed because of organizational or operational reasons within 14 calendar days before the end of the system implementation phase;
 • Customer is obliged to inform MBK about any facts, which might lead to assumptions about a breach of impartiality, independence and professionalism of MBK tutors, and consultants, who operate on the execution of the contract.
 • In case of cancellation of a mutually agreed date during the system implementation phase by the customer within less than 4 calendar days before the date, the day will be included into the implementation with the increase in price by 8% of the total project cost and the termination of the project will be automatically extended by adequate number of cancelled consultations. On the explicit day, MBK employee will be processing the agenda in the MBK place of business. In case of not realization of planned visit because of force majeure, pursuant to § 2913/2 of the Civil Code (natural disasters, traffic congestion, failure of the vehicle), either on MBK or the customer's side, the compensatory date will be set without financial compensation.
 • Customer undertakes to place the written announcement about cooperation (an A3 poster provided by MBK) on the adequate and visible place in the company's entrance area for whole time of cooperation and for at least two years from the termination of the cooperation to keep a backlink with an MBK banner on customer's website which will lead to www.mbk.cz. The same backlink will be placed on the MBK's website with a link to customer's website.
 • Customer gives consent to MBK to use the information about the services provided by MBK under the contract concluded with the customer publicly in promotional materials (web pages, leaflets, catalogues etc.). The consent can be abandoned without giving reasons in written communication (e-mail).
 • Customer acknowledges that all documents and materials received from MBK as the execution of the contract create the know-how owned by MBK, and as such are trade secrets within the meaning of provisions pursuant to § 17 of the Civil Act. Customer is obliged to conceal adequately all such documents and materials and protect them against unauthorized use by third parties. The customer is not entitled to convey any materials or information received from MBK against payment or free of charge or otherwise disclose them to third parties. Possible protection by the Copyright Act is not thus affected.
 • Customer hereby acknowledges that MBK performance under the contract concluded with the customer is implemented through MBK consultants who are not authorized to enter into individual labour-law or business relationships with customers of MBK. Customer hereby undertakes not to conclude any contractual relationship, business-law, labour-law or another, with any of the MBK Consultants, who participated in the execution of the contract directly or indirectly, for a period of two years from the termination of the effect of the contract. In case of a breach of this obligation, the customer agrees to pay MBK penalty in the amount of CZK 50 000, within 15 days after service of written application for payment. This arrangement does not affect possible obligation to pay compensatio

V. PRICE AND PAYMENT TERMS

 • The listed prices do not include value added tax, which the customer undertakes to pay according to valid legislation. The day of the taxable event is the day of activity at the client in the frame of activities that are specified on the respective invoice, unless specified in the contract otherwise.
 • Customer undertakes to pay the price against invoices issued and received. MBK is entitled to invoice for each performed activity, and always the price of work and achievements made during the period elapsed from the conclusion of the contract, respectively, previous billing. Activity means any individual operation specified in the Appendix Specifications of subject matter of the contract, i.e. every consultation, training, audit, MBK consultant's presence at the audit control etc., unless specified in the contract otherwise. Supplier is entitled to invoice the customer for the activities under this contract also at intervals of 10 calendar days in the pro rata amount to the total cost of the project and to its duration.
 • The due date of invoices is stated in the contract and is calculated from the date of receipt of invoice. In case of doubt, it is considered that the invoice was received by customer pursuant to § 573 of the Civil Code. As agreed by the participants, all correspondence is delivered by e-mail, to e-mail addresses provided by participants, unless the parties arrange otherwise.
 • Delay in payment longer than 7 days MBK excludes the performance of the contract. MBK has the right to suspend work until payment of debts and herewith MBK has the right to rescind the contract. MBK has the right to alert customers of delays in payment, provided such notice (appeal, request for payment) will be charged and will be proceeded as follows:
  - 1st REQUEST OF PAYMENT - via E-mail, after 14 days default in payment
  - 2nd REQUEST OF PAYMENT- via E-mail or registered mail, after 21 days default in payment, charged 100, - CZK
  After 30 days of the invoice due date, invoice will be referred to the attorney of MBK. If the second request of payment was sent by registered mail to the customer, then in doubt, it is considered that the request for payment was received under § 573 of the Civil Code.
 • Customer agrees to pay to MBK deposit to the price of transactions, if agreed, within a week after the conclusion of specific contract against proforma invoice sent before the actual beginning of MBK pursuit. The paid deposit will be subtracted from the final invoice. If the customer fails to pay the agreed deposit at the time, MBK is not obliged to initiate work and herewith have the right to rescind the contract.
 • Customer may rescind the contract, but only until the commencement of performance under the contract, i.e. until the initiation of the first consultation or first delivery of materials, etc. The customer is obliged to pay compensation in the amount of 10% of total price of the project. If the customer unilaterally rescinds the contract during the course of the project, in such case, the deposit, if determined in the contract, is non-refundable.
 • All payments shall be made via bank transfer to bank accounts listed on the invoices issued by MBK.
 • In addition to the agreed price of the performance, the customer agrees to pay MBK also travel expenses incurred in the course of the execution of the contract if it is agreed in the contract. Travel expenses will be invoiced to the customer separately. Paragraphs 1-7 are related to the payment of travel expenses.
 • If any invoice issued to customer by MBK is overdue, MBK is entitled to require the customer to pay a contractual penalty in the amount of 0.05% of the outstanding amount per day for each day of delay. This arrangement does not affect possible obligation to pay compensation.

VI. COMMON AND FINAL PROVISIONS

 • Contracts are elaborated in two copies with the validity of the original; each party obtains one of the copies.
 • Contracts may be modified and supplemented only in writing.
 • The parties expressly declare that they are entrepreneurs, a contract is concluded in the course of business, and this agreement will therefore not apply the provisions of the Civil Code § 1793 or § 1796 of the Civil Code.
 • Legal issues explicitly not specified in the contract shall be governed by Czech law, in particular the Civil Code.
 • If any provision of this Agreement becomes apparent, (nugatory), the influence of the defects of the other provisions of the contract should be evaluated under § 576 Civil Act. The Parties agree that in such case shall immediately start negotiations to amend such provisions so as to become a valid, legal and enforceable and in the maximum possible extent, preserve the original intention of the parties regarding the provisions governing the issue.
 • MBK rights arising from this agreement or its breach shall lapse within a period of 15 years from the date on which the right may be exercised for the first time.
 • Beyond the express provisions of this agreement, the Parties do not wish to have any rights and obligations inferred from existing or future practice established between the parties or customs maintained in general or relating to the subject of the contract, unless the contract expressly provides otherwise. In addition to the above, the Contracting Parties confirm that they are not aware of any established trade custom or practice yet.
 • The Parties agree that the obligation to pay the contractual penalties does not exclude the right to compensation in an amount, which exceeds the contractual penalties. In a case, where the court reduces the contractual penalties, the right to compensation remains in the amount, in which the damage exceeds the amount specified by the court to be appropriate and without any further restriction. If any law calls for a fine (penalty) for a breach of contractual obligations at any time during the duration of this contract, then such a claim will not affect the right to compensation in the amount of which the penalty exceeds the penalties provided by the law.
 • The Parties shall exclude the applications of § 557, § 1799 and § 1800, § 1805/2 of the Civil Code from this contract.
 • The Parties agree that if the performance under this contract is defective and the defect will be correctable, the contracting authority shall not require a price discount if the party who fulfilled, (a) is prepared to remove such a defect (b) promptly begins to work towards the elimination of defects, (c) in such activities is proceeding properly, and (d) within a reasonable time and properly remove the defect or replace the subject of performance for impeccable.
 • The Parties agree within the meaning of § 89a of the Act No. 99/1963 Coll., The Civil Code, as amended, in the event of a dispute concerning this contract and the performance of the local jurisdiction of the court of first instance so that the court shall be of the District Court of Prague - West, headquartered Karmelitská 19, 118 15 Prague 1.

VII. VALIDITY AND EFFECT

CONDITIONS came into force and effect on Jan 14 2014


Všeobecné obchodní podmínky pro otevřená školení

I. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

 • Přihlášení do zvoleného kurzu je možno provést:
 • Přihlášení do kurzu je závazné. Přijetí přihlášky potvrzujeme obvykle do 24 hodin, vyrozumění obdržíte i při případné změně termínu kurzu. V případě překročení kapacity kurzu Vám nabídneme náhradní termín. Přihlášky můžete zasílat nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Přihlášení na kurz po uzávěrce je třeba konzultovat s našimi pracovníky telefonicky, z důvodu omezeného počtu kapacity učeben.
 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. objednatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů pracovníky firmy MBK Consulting s.r.o., kteří realizují kurzy. Správa, zpracování a uchování osobních údajů probíhá za účelem vydání osvědčení o absolvování kurzu (v budoucnu případně kopie osvědčení).

II. PLATBA ZA KURZ

 • Úhradu proveďte před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře. Po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání kurzu.
 • Cena kurzu se řídí platným ceníkem na našich www stránkách případně v nabídce. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s organizačním zajištěním kurzu, tisk studijních materiálů a zajištění audio-vizuální techniky.

III. STORNO POPLATKY

 • Při neomluvené účasti kurzovné nevracíme. Na základě písemného (mailem) storna zrušení účasti na kurzu 7 a méně pracovních dnů před kurzem – storno poplatek 100% ceny kurzu.
 • Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu nebo se zúčastnit kurzu v dalším termínu, což musí oznámit pracovníkům firmy MBK Consulting s.r.o., co nejdříve po zjištění této skutečnosti.

IV. ABSOLVOVÁNÍ KURZU

 • Každý účastník, který ukončí kurz, a to alespoň s 80% účastí, má nárok na získání Osvědčení o absolvování kurzu s přesně vymezeným rozsahem.
 • Objednávkou a účastí pracovníka na kurzu dává objednatel souhlas k zařazení do referencí společnosti MBK Consulting, s.r.o.

V. ZRUŠENÍ KURZU

 • Vyhrazujeme si právo v důsledku nedostatečného počtu účastníků kurzu tento kurz neuskutečnit. V tomto případě je účastníkům kurzovné vráceno v plné výši nebo je mu nabídnut náhradní termín.

Poptávkový formulář