Procesní řízení

Procesní přístup je základním principem při řízení malých firem i velkých, nadnárodních společností. Pomůže Vám zmapovat všechny činnosti, které ve Vaší společnosti probíhají a zprůhlednit tak celkově její fungování. Díky mapování a následnému řízení firmy přes procesy dochází k odhalení silných a slabých stránek i odhalení nedostatků v odpovědnostech a pravomocech jednotlivých zaměstnanců. Procesy, které probíhají uvnitř firmy, na sebe navazují a výstupy z jednoho procesu jsou vstupem do procesu dalšího. Jednotlivá oddělení si tedy jsou vzájemnými interními „dodavateli" a „zákazníky", a tento úhel pohledu s sebou přináší mnoho nových poznatků.
 

CÍL

 • Zmapování procesů, jejich provázanosti, vstupů, výstupů a jasné definování odpovědností za jednotlivé oblasti
 • Identifikace toku informací, záznamů a produktů
 • Popis současného stavu a doporučení pro zlepšení fungování firmy přes procesní přístup
 • Jasný controlling a reporting
 • Řízení firmy procesním přístupem

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Lze vycházet z předpokladu, že každé oddělení ve firmě je samostatný proces, na každý proces je třeba 1,5 - 4 hodiny k jeho prvotnímu zmapování.
 
 

POPIS PRODUKTU

Na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení, prostudování souvisejících a dostupných informací, dochází k identifikaci procesů a upřesnění odpovědností a pravomocí. Poradce identifikuje pomyslnou červenou nit, která by měla plynule procházet skrze celou společnost.
 • Analýza stávajícího stavu ve společnosti, stávající procesy a strategie
 • Identifikace procesů ve společnosti, jejich rozdělení na hlavní a podpůrné procesy
 • Určení interního nebo externího zákazníka (příjemce hodnoty, kterou proces vytváří)
 • Stanovení vlastníků procesů, tedy odpovědné osoby za výsledek a průběh procesu
 • Stanovení klíčových ukazatelů, kterými bude proces sledován a hodnocen (obrat, náklady na jednotku výroby, cena reklamací, čas od poptávky k realizaci atd.)
 • Optimalizace procesů a eliminace procesů, které nevytvářejí hodnoty
 • Popis procesů
 • Zkušební fungování nově zvoleného přístupu
 • Pravidelné ověřování funkčnosti

 

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Kontrola firmy na základě skutečných údajů
 • Odhalení silných stránek a potenciálních kritických míst při řízení společnosti
 • Odstranění slepých míst při návaznosti procesů
 • Jasné a přehledné grafické znázornění fungování společnosti
 • Procesy, činnosti a lidé jsou systémově řízeni
 • Doporučení pro zlepšování fungování firmy
 • Využití mnohaletých znalostí dynamické poradenské společnosti MBK Consulting
 • Nezávislý pohled poradce z týmu profesionálů se zkušenostmi v oboru

 

KALKULACE

Stanovení ceny závisí na rozsahu společnosti a složitosti Vašeho podnikání. Vycházíme vždy z kalkulace na hodinu, hodinová sazba se pohybuje mezi 1200,- a 1900,- Kč. Je však nutno počítat i s náklady na zpracování zprávy a cestovními výdaji.