Vyhledávání

Soulad s legislativou

Soulad s legislativními požadavky

Neznalost zákona neomlouvá a tak je dobré vědět, co vše se vašeho podnikání týče? Ať už se to týká ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo energetiky, GDPR, Conflict minerals nebo SVHC.

Jednou z povinností firem při zavádění a udržování ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001 je i dodržování požadavků a předpisů. Požadavky, které musí být dodržovány, totiž nemusí být jen povinné - legislativní (např. Zákony a vyhlášky a rozhodnutí), ale i dobrovolné (např. Smluvní vztahy, praktické pokyny a dohody, a dokonce i očekávání třetích stran). Organizace musí udržovat postupy a procesy pro vyhodnocování shody a rozsahu plnění povinností. Nejde o sestavení tabulky s výčtem zákonů, ale o prověření jednotlivých požadavků a ověření, že jste - nebo nejste ve shodě s nimi.  Legislativní požadavky kladené na ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zaměstnanců i externích pracovníků a firem nebo energetické zákony se neustále mění a udržet pozornost a kontinuitu může být náročné. Bohužel v těchto oblastech existuje i možnost finančních postihů ve formě pokut od České inspekce životního prostředí nebo Státního úřadu inspekce práce, Hygienické stanice nebo Státní energetická inspekce. 

Co je cílem?

Společným cílem  je uvést u Vás ve firmě všechny procesy a činnosti týkající se legislativy či jiných závazných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO a energetiky do takového stavu, aby při auditech zákazníka či návštěvách a kontrolách státními institucemi nedošlo k penalizaci. Zmapujeme a sepíšeme vše, co je nutné plnit a vytvoříme dokumenty a formuláře podporující tyto požadavky tak, abyste je ve Vaší firmě mohli používat nejen v každodenní praxi, ale i jako podklady pro školení.

Jak dlouho to zabere?

Je těžké předem odhadnout rozsah, když se Vás může týkat 1, 2 nebo třeba 30 zákonů, a k tomu provozujete ČOV, máte vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší a ještě k tomu nakládáte s nebezpečným odpadem a používáte SVHC a Conflict Minerals. Audit lze provést za 1-5 dní, dát věci do pořádku je pak další otázka, kterou nejsme bez analýzy schopni zodpovědět.

Jak to probíhá?

Díky týmu odborníků, SW a sofistikovanému přístupu Vám rádi provedeme hodnocení souladu s právními i jinými požadavky třeba formou auditu nebo uděláme Roční prověrku BOZP a PO. Je důležité prověřit všechny provozy s ohledem na charakter vykonávaných činností (typ provozovny, druhy činností), používaných technických zařízení (stroje ve výrobě a údržbě, při provozu budov - kotle, ohřívače, klimatizační jednotky, dopravní prostředky, apod.), materiálů, chemických látek a prostředků či zajištění obnovitelných i neobnovitelných zdrojů pro činnosti společnosti (elektrická energie, voda, plyn, PHM). Také prověříme dokumentaci BOZP a PO, projdeme rizika a místně-provzní bezpečnostní předpisy, značení a pracoviště

Na základě této podrobné analýzy zmapujeme ve Vaší společnosti ty závazné požadavky, které se na Vás vztahují a vytvoříme pro Vás registr těchto požadavků, který bude sloužit pro následné vyhodnocení souladu. Projdeme postupně detailně všechny oblasti a prověříme, jaké konkrétní požadavky se na Vás vztahují a do jaké míry je plníte. Jedná se o tyto základní oblasti:

 • nakládání s odpady
 • nakládání s obaly
 • ochrana ovzduší
 • ochrana vod a půdy
 • nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi
 • prevence závažných havárií, hodnocení rizik ekologické újmy
 • energie
 • BOZP a PO
 • zákoník práce
 • ochrana veřejného zdraví
 • GDPR

Můžete si samozřejmě vybrat jen určité téma, audit nemusí být komplexní. Zároveň Vám pomůžeme vytvořit podmínky pro komplexní plnění všech povinností, které se na Vás vztahují, a i těch souvisejících a pomůžeme vypracovat všechny dokumenty či potřebné vzory pro evidenci. Takové prověření

Jaké jsou přínosy?

 

 • Komplexní informace o povinnostech v oblasti legislativy a jejich plnění / neplnění
 • Návrhy a doporučení k vypořádání případných problematických oblastí
 • Vzory potřebných dokumentů
 • Předcházení problémům - je to daleko levnější než následné odstraňování škod, placení pokut a soudních výloh.
 • Zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO, GDPR a dalších odborníky
 • Plnění povinností při certifikaci environmentálního systému řízení podle normy ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001 a dalších.
 • Uspoření času - velice pracná a časově náročná práce je převedena na externího odborníka
 • Nezávislý úhel pohledu externího odborníka bez interních vazeb


Mám zájem o HODNOCENÍ SOULADU S LEGISLATIVOU

S radostí Vám vytvoříme nabídku přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás. Ať už máte zájem o  školení u Vás ve firmě, nebo komplexní poradenství při tvorbě registru legislativních požadavků, my Vám rádi pomůžeme. 

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.