BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Celá oblast BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) je popsána a řídí se platnými závaznými právními předpisy, ve kterých je zakotvena odpovědnost za nedodržování předepsaných požadavků. Jedná se nejen o zajišťování vstupního školení zaměstnanců, přidělování ochranných pracovních prostředků nebo dodržování požadovaných pracovních a hygienických podmínek, ale o mnoho dalších povinností. Chcete mít jistotu, že všechny tyto předpisy dodržujete a tím eliminujete riziko postihu ze strany dozorových orgánů? Jednou z možností, jak vyloučit omyly a nedostatky v BOZP a PO, je zajišťování služeb dodavatelským způsobem. Proto Vám nabízíme ucelený rozsah spolupráce, který Vám usnadní práci v péči o zaměstnance, hodnocení rizik, péči o technická zařízení, pravidelné prověrky pracovního prostředí a vedení povinné dokumentace v oblasti BOZP a PO. Přínosem je i neustálé sledování vývoje právních předpisů ČR i v Evropě a samozřejmě Vás budeme informovat i o trendech v oblasti BOZP a PO.
 
 

CÍL

 • Snížení rizika pracovních úrazů, nemocí z povolání a havarijních stavů, za něž podnik nese odpovědnost.
 • Zavedení pořádku v provozech.
 • Zlepšení image podnikatelského subjektu.
 • Odpovědná péče o pracovníky vlivem rostoucího povědomí o bezpečnostních a hygienických požadavcích.

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Vždy je dobré na začátku provést přezkoumání rozsahu plnění legislativních předpisů, které se na Vaši organizaci vztahují. Na základě informací z tohoto přezkoumání jsme pak schopni určit časový horizont pro zajištění a nastavení potřebných postupů a dokumentů. Běžně se časový harmonogram zavedení BOZP a PO pohybuje od 2 měsíců a více.
 
 

POPIS PRODUKTU

Realizaci služeb v oblasti BOZP a PO zahajujeme vždy po provedení vstupní analýzy BOZP a PO, která ukáže, kde jsou slabá místa a jaké jsou potřeba zpracovat dokumenty k zajištění organizace BOZP a PO ve Vaší společnosti. Tyto dokumenty Vám zpracujeme a dále zajišťujeme jejich aktualizaci. Provádíme rovněž povinná školení vedoucích i ostatních zaměstnanců a následné povinné prověrky BOZP a PO na všech pracovištích. Součástí našich služeb je samozřejmě i stálá poradenská, kontrolní a konzultační činnost. Realizaci služeb v oblasti BOZP a PO ve Vaší společnosti navrhujeme v následovném členění a rozsahu:
 • Vstupní analýza systému BOZP a PO/ Prověrka BOZP a PO v organizaci
 • Školení vedoucích zaměstnanců/ zaměstnanců
 • Vytvoření povinné dokumentace BOZP a PO
 • Udržování systému BOZP a PO
 • Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

 

A) VSTUPNÍ ANALÝZA/ PROVĚRKA BOZP A PO
Vstupní analýza/ Prověrka BOZP a PO zahrnuje prověření stávající dokumentace BOZP a PO z hlediska dodržování všeobecně závazných právních předpisů, prohlídku pracovišť společnosti a jejich provozních prostorů, vyhodnocení zjištění z prověrky a návrh opatření nutných k zajištění potřebných kroků na odstranění nedostatků.
 
 
B) VYTVOŘENÍ POVINNÉ DOKUMENTACE BOZP A PO

Povinná dokumentace BOZP a PO je uzpůsobena potřebám společnosti a její rozsah je určen po vstupní analýze. Jedná se převážně o:

 • Směrnici k zabezpečení BOZP a PO
 • Analýza rizik jednotlivých prací a pracovišť
 • Kategorizace prací
 • Potřebné bezpečnostní pokyny při činnostech ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců
 • Dokumenty k poskytování OOPP
 • Zařazení dle požárního nebezpečí
 • Požární poplachové směrnice, popř. Požární řád společnosti
 • Ostatní místní provozní bezpečnostní předpisy

 

C) UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU BOZP A PO

Průběžné udržování systému BOZP a PO zahrnuje především realizaci navrhovaných opatření, která jsou koncipována na základě zjištění v rámci vstupní analýzy BOZP a PO a vyplývající z právních požadavků a požadavků řídicích směrnic společnosti. Mezi základní služby v této oblasti patří:
 • Povinná perodická školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO
 • Povinné roční prověrky BOZP a PO
 • Aktualizace právních předpisů, upozornění na novinky
 • Aktualizace dokumentace BOZP a PO

 

D) PORADENSKÁ, KONTROLNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Odborné konzultace, kontroly a poradenství jsou součástí komplexních služeb poskytovaných zákazníkům. Jedná se o projednávání a zajišťování potřebných náležitostí těmito způsoby:
 • Emailová a telefonická komunikace
 • Spolupráce vedení povinných záznamů a jejich kontrola
 • Pravidelné kontroly na pracovišti klienta dle předchozí domluvy (četnost dle složitosti provozu)
 • Konzultační návštěvy na pracovišti klienta na vyžádání

 

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Získání informací o problematice v oblasti BOZP a PO a předcházení problémům - je to daleko lacinější než následné placení pokut, odškodňování pracovních úrazů, případně soudních výloh.
 • Náklad na externí službu v oblasti BOZP a PO je cenově výhodnější než placení vlastního OZO zaměstnance.
 • Snížení rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Snížení rizika trestní odpovědnosti vedoucích pracovníků.
 • Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO odborně způsobilými osobami.
 • Možnost využití školicího zázemí MBK pro rozvoj pracovníků.
 • Uvedení bezpečnostních a zdravotních aspektů práce do souladu s právními požadavky je vhodným začátkem pro vybudování systému řízení BOZP podle normy ISO 45001.

 

ROZSAH A CENY

Vstupní analýza/ prověrka BOZP a PO se vždy odvíjí od velikosti společnosti a složitosti jejího provozu. Cena za jeden auditoden je cca 12.000.- Kč/bez DPH.
 • Běžná výrobní firma velikosti do 50 lidí, jedna budova, jedno místo, rozsah cca 1 den
 • Běžná výrobní firma velikosti do 200 lidí, jedna budova, jedno místo, rozsah cca 2 - 3 dny
 • Jinak maximálně 5 dní
Součástí vstupní analýzy/prověrky BOZP a PO je:
 • Prověření všech povinností
 • Fyzická kontrola plnění požadavků BOZP a PO a technického zabezpečení správy budov a vybavení
 • Výsledná detailní zpráva s vyhodnocením v jednotlivých oblastech
Výstup může být osobně prezentován vedení společnosti s cílem specifikovat další postup a nápravná opatření v souladu s legislativou.
 
Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru nebo zodpovíme Vaše doplňující dotazy. Prosím, kontaktujte nás.