BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Celá oblast BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) se řídí závaznými právními předpisy, ve kterých je zakotvena odpovědnost za dodržování předepsaných požadavků. Zajištění BOZP ve společnosti rozhodně nelze zredukovat na poskytnutí vstupního školení a osobních ochranných pracovních prostředků. Jde o soustavný proces, kde základem je prevence! Chcete mít jistotu, že všechny právní předpisy dodržujete a tím eliminujete riziko trestní odpovědnosti vedoucích pracovníků nebo možných pokut ze strany dozorových orgánů? Jednou z možností, jak vyloučit omyly
a nedostatky v BOZP a PO je zajištění služeb dodavatelským způsobem. Proto Vám nabízíme ucelený rozsah spolupráce, který Vám usnadní péči o bezpečnost Vašich zaměstnanců, hodnocení rizik, provádění roční prověrky BOZP a preventivních požárních prohlídek ale i preventivní a kontrolní činnosti a vedení povinné dokumentace pro oblast BOZP a PO. Přínosem je i neustálé sledování vývoje právních předpisů ČR i v Evropě a samozřejmě Vás budeme informovat o trendech v oblasti BOZP a PO.

CÍL

  • Snížení rizika pracovních úrazů, nemocí z povolání a havarijních stavů, za něž podnik nese odpovědnost.
  • Zavedení pořádku v provozech.
  • Zlepšení image podnikatelského subjektu.
  • Odpovědná péče o pracovníky vlivem rostoucího povědomí o významu bezpečnosti práce
    a zvýšení zainteresovanosti vedoucích pracovníků.

 

CO VÁM NABÍZEME

120minutový MINI-AUDIT BOZP

Chcete si ověřit, jak na tom jste s BOZP a PO ve Vaší společnosti?

Náš OZO pro prevenci rizik, spolu s Vámi, provedeme prohlídku Vašeho provozu a upozorní Vás
na nedostatky a nesoulad s legislativními požadavky BOZP a PO. Z prohlídky Vám zpracujeme písemnou zprávu s návrhem postupu řešení nalezených nedostatků. MINI-AUDIT je pro Vás zdarma, platíte pouze cestovné, a to jen případě, kdy je auditovaná provozovna vzdálena od naší pobočky (Brno, Praha) více jak 20 km. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Nabízíme i Komplexní školení BOZP a PO a technická správa budov, kde se podrobně věnujeme jednotlivých nejběžnějším oblastem BOZP a PO, z pohledu pracovníků, budov i zařízení, a kde získáte skoro stejné vědomosti, jako váš bezpečák.

Samozřejmě můžete vše také nechat na nás a my vám ušijeme nabídku přímo na míru, kontaktujte nás.

 

Prověrka BOZP

Přejete si nezávislé, komplexní prověření Vašeho systému BOZP a PO?

Zákoník práce, přesněji § 108, požaduje organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele. Využijte tuto legislativní povinnost a prověřte si, jak funguje Váš systém BOZP a PO. Plníte všechny požadavky legislativy? Jsou pravidla pouze napsaná na papíře nebo si je vzali zaměstnanci za své?

Myslíte si, že prověrka BOZP je jen ztráta času? Pokud je u Vás prověrka pouze formální záležitostí pak s Vámi souhlasíme. Získat kvalitní informace od stolu opravdu nejde. Aby pro Vás měla prověrka význam je třeba zkontrolovat dokumentaci, projít všechna pracoviště a mluvit s pracovníky. Kvalitně provedená prověrka zabere minimálně den práce, ale vyplatí se. Získáte přehled o tom, kde máte slabé stránky
a kam je tedy nutno zaměřit Vaši pozornost.

Využijte roční prověrku k opravdu nezávislému auditu Vašeho systému a pozvěte si naše specialisty (OZO pro prevenci rizik a OZO v požární ochraně), eliminujete tím „profesní slepotuʺ. Víme, na co se zaměřit a kde bývají ve firmách nejčastější nedostatky. Z prověrky obdržíte podrobnou zprávu s návrhy na opatření a na odstranění nedostatků, ale také na zlepšení celého systému BOZP a PO.

 

Komplexní zajištění BOZP a PO

Potřebujete zavést fungující systém BOZP a PO ve Vaší společnosti? Rádi Vám pomůžeme.

Chcete se naplno věnovat Vašemu podnikání, a ne si dělat starosti s BOZP? Svěřte bezpečnost Vašich zaměstnanců do našich rukou. Náš tým OZO pro prevenci rizik a OZO v požární ochraně připraví systém BOZP a PO na míru Vaší firmě. Budeme respektovat specifika Vaší společnosti a zohledníme je jak v dokumentaci, tak při nastavování celého systému. Neuznáváme univerzální řešení, s obecnou dokumentací, která nemá s Vaší firmou nic společného a která bude ležet zamčená ve skříni. Do oblasti BOZP a PO přenášíme naše zkušenosti z procesního řízení firem, a tak Vám připravíme srozumitelný, fungující systém, který budete využívat Vy i Vaši zaměstnanci.

 

Udržování zavedeného systému BOZP a PO

V oblasti BOZP a PO není nikdy hotovo.

Stejně jako se mění Vaše podnikání, tak je třeba aktualizovat systém BOZP a PO, aby odpovídal aktuálním podmínkám ve Vaší firmě.  

Koupíte si nový stroj či zařízení a ejhle jsou zde nová rizika, která je třeba zohlednit. I přes všechna přijatá opatření dojde k pracovnímu úrazu? Pak je třeba zamyslet se nad tím, co udělat, aby se situace neopakovala. A co když se nahlásí kontrola z inspektorátu práce?

Pro všechny tyto situace Vám můžeme být k dispozici. Pomůžeme Vám s pravidelnými kontrolami, ročními prověrkami BOZP, s nácvikem evakuace či s vyšetřováním pracovního úrazu. Budeme vyhledávat nová rizika a aktualizovat dokumentaci tak, aby odpovídala měnícím se podmínkám ve Vaší firmě.

 

Zavedení managementu řízení dle ISO 45 001

Vše funguje a vy to chcete dát vědět svým zákazníkům?

I s tímto Vám rádi pomůžeme. Nastavíme procesy a vytvoříme dokumenty, které norma vyžaduje
nad rámec legislativy. Budeme se podílet na interním auditu a můžeme Vám být oporou i během auditu certifikačního.

 

DOBA REALIZACE A CENY

Nastavení fungujícího systému bezpečnosti práce, jež bude ušit na míru Vaší společnosti chce čas. Běžně se časový harmonogram zavedení BOZP a PO pohybuje od 2 měsíců a více. Cenová nabídka je vytvářena individuálně na základě specifických podmínek a potřeb Vaší firmy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Výstup může být osobně prezentován vedení společnosti s cílem specifikovat další postup a nápravná opatření v souladu s legislativou.