FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

Nejrozšířenější metoda pro analýzu rizik, která se zaměřuje na prevenci a systematicky odhaluje a snižuje vznik vad, a shrnuje zkušenosti a vědomosti použitelné pro další zlěpšování a poučení se z chyb. Failure Mode and Effects Analysis se z pohledu historie stala nedílnou součástí procesu návrhu a vývoje, tedy plánování nových produktů a procesů nebo jejich změn, používána je i při zavádění nových technologií. Jedná se o všechny aktivity vedoucí k rozpoznání a vyhodnocení potenciálního selhání produktu/procesu a jeho následků na uživatele či zákazníka. Následně se zaměřuje na identifikaci takových efektivních opatření, která mohou zcela odstranit nebo snížit výskyt takového selhání, a umožní vše systematicky dokumentovat. Je to univerzální nástroj pro zvyšování efektivity při řízení rizik, tedy jejich hledání, analýzu a eliminaci.
V dnešní době je FMEA součástí zákaznických požadavků nejen v automobilovém průmyslu dle IATF, a také podle nových požadavků AIAG a VDA, ale i v dalších oborech, jako je výroba zdravotnických prostředků či riziková analýza procesů dle požadavků ISO 9001:2015

Přihlaste se na školení FMEA - analýza rizik v souladu s AIAG a VDA a dle IEC 60812:2018

CÍL:

 • Systematickou týmovou spoluprací odborníků z různých oddělení odhalit možné vady napříč výrobním procesem
 • Zabránit výskytu potenciálních vad již při raných fázích výrobního procesu
 • Neustávající systematické zlepšování kvality díky kvantifikování důsledků potenciálních vad, jejich postupnou eliminací a zamezení jejich opakování
 • Vytvoření FMEA jako základní východisko pro nasazení metod statistické regulace procesů (SPC)
 • Omezit náklady důsledků ztrát ze vzniklých chyb na minimum

 

DOBA REALIZACE/TERMÍN

Doba realizace závisí na rozsahu projektu, znalostech zaměstnanců klienta a představách. Běžně je realizace, včetně školení, v rozsahu cca 2-5 dní.

POPIS PRODUKTU

Na základě rozhovoru s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení, prostudování souvisejících dostupných informací a dokumentace, dochází k analýze splnění základních předpokladů pro tvorbu FMEA. Musí být dostupné a jasné všechny informace o objektu FMEA – tedy produktu a/nebo procesu. Je vhodné začít identifikací potenciálních a potvrzením kritických a signifikantních charakteristik, které mohou vzejít z designových změn, procesních změn, změn v systému řízení. Poradce spolu s týmem identifikuje a vyhodnotí adekvátnost řízení procesů, navrhnutých kontrol a implementovaných opatření. Po kvantifikaci a vyhodnocení závažných rizik spolu s týmem hledá taková doporučení a nová opatření, která povedou ke zmírnění rizik s cílem předcházet příčinám vad. Následně náš konzultant pomůže s realizací a ověřením, zda se riziko snížilo, čímž se finálně může zvýšit zákazníkova spokojenost.

 • Přezkoumání objektu – produktu/procesu, který má být podroben FMEA analýze
 • Určení posloupnosti podprocesů, identifikace nežádoucích příčin a následků uvnitř analyzovaného objektu
 • Vyhodnocení rizikového čísla a po stanovení priorit určení nápravných opatření s jasně danou odpovědností a datem plnění
 • Analýza stávajících navrhnutých opatření pro předcházení nežádoucích následků a návrhy jak eliminovat příčiny vad
 • Ověření efektivity opatření, re-kvantifikace FMEA

 

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

 • Vylepšení kvality, spolehlivosti a bezpečnosti vyhodnocovaného produktu/procesu
 • Dokumentování a sledování nápravných akcí vykonaných pro zmírnění rizika
 • Zmírnění časové náročnosti a nákladů při opětovném vývoji
 • Předání zkušeností a pomoc při návrhu robustních kontrolních opatření
 • Sdílení informací a pomoc při návrhu robustního testovacího plánu
 • Pomoc inženýrům při zhodnocení priorit a zaměření na eliminaci (snížení) produktových a procesních nedostatků
 • Prevence samotného výskytu vad a jejich následků
 • Zlepšení spokojenosti zákazníka
 • Využití mnohaletých znalostí dynamické poradenské společnosti MBK Consulting
 • Nezávislý pohled poradce z týmu profesionálů se zkušenostmi v oboru

KALKULACE

Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru. Prosím, kontaktujte nás.