ISO 50001

EFEKT 2017 – 2021: DOTACE NA Zavedení ISO 50001:2018

Zajímá Vás spotřeba energií, podléhá Vaše firma požadavku na zavedení a certifikaci nebo energetický audit v souladu s požadavky Zákona o energiích 406/2000 Sb*. Chcete uspořit nejen energie, ale i finance? Pak je program EFEKT 2017 – 2021 / 2D – 5/2020, Energetický management přímo pro Vás.

MPO EFEKT - 2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2020

Nezáleží na tom, zda jste podnikatel, kraj nebo obec, v období od 1.1.2020 do 30.9.2020 můžete podávat žádosti o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií dle ISO 50001. Maximální výše podpory je omezena na 70% nákladů, nejvýše však 500 tis. Kč. Dotace je určena na zpracování a tvorbu veškeré povinné dokumentace v organizaci, a to od procesů, přes odpovědnosti až po systém monitorování a vyhodnocování spotřeby. Podmínky pro podání žádosti nejsou jinak více omezeny, nicméně po ukončení projektu je nutné udržet systém funkční nejméně dalších 5 let a zasílat poskytovateli dotace Zprávu o udržitelnosti projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                   

ISO 50001

Systém managementu hospodaření s energiemi dle ISO 50001 je neustálý proces zlepšování (snižování spotřeby) přes analýzu, identifikaci ukazatelů energetické náročnosti, jejich monitoring a řízení. To vše za podpory vedení a napříč celou organizací.

Základem je vyhlášení energetické politiky, kterou lze integrovat s dalšími systémy. Základem je etapa PLÁNOVÁNÍ, tedy vytvoření základny spotřeby energií, definice ukazatelů energetické náročnosti a stanovení vhodných cílů a akčních plánů.

V další etapě – ZAVEDENÍ A PROVOZ, je pak nutné se zaměřit na školení, kompetence a informovanost, správnou komunikace a tvorbu povinné dokumentace. Zároveň je pozornost zaměřena na vytvoření kritérií pro provoz, návrh a nákup energetických zařízení, služeb, a případně investice.

Systém dle ISO 50001 vyžaduje vše závěrem KONTROLU A VYHODNOCENÍ – tedy provádět průběžné kontroly a interní audity, provádět pravidelné monitorování a měření a hledat cesty, kde a jak uspořit spotřeby energií v budoucnu a jaká opatření přijmout. Povinné je provést také hodnocení souladu s legislativními požadavky a přezkoumání systému, které je vhodným základem pro povinnou zprávu v rámci dotace od MPO.

*CO ŘÍKÁ ZÁKON

Zákon 406/2000 Sb. ve znění změny č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhláška 213/2001 Sb. stanovují, kdy vzniká povinnost zpracování energetického auditu takto:

(1) Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.

(2) Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie.

Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

(3) Energetický audit musí mít také velké podniky (250+ zaměstnanců A ZÁROVEŇ obrat větší než 50 mil. EUR NEBO aktiva větší než 43 mil. EUR). Každé 4 roky je nutné energetický audit obnovovat.

2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2020

Uzávěrka podání žádosti

30.09.2020 (Výzva 5/2020)

Oblast podpory

PODPROGRAM 2

Typ žadatele

kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí

Maximální výše podpory [tis. Kč]

500

Maximální výše podpory [%]

70

 

Přílohy žádosti

2D - příručka ovládání on-line formuláře RISPF - en.management   [pdf - 2.2 MB]příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce   [docx - 19.9 kB]příloha č. 3 - čestné prohlášení o bezdlužnosti   [docx - 23.4 kB]příloha č. 19 - čestné prohlášení o podpoře de minimis   [docx - 27.5 kB]příloha č. 33 - čestné prohlášeni o DPH   [docx - 15.9 kB]2D - metodický pokyn pro žadatele o dotaci - en. management   [pdf - 322.3 kB]2D - příloha č. 8 - popis, harmonogram - en. management   [docx - 25.7 kB]2D - tabulka pětiletého hodnocení udržitelnosti - en. management   [xlsx - 14.3 kB]2D - tabulka závěrečného vyúčtováni - en. management   [docx - 18.9 kB]tiskopis 3B k vyhlášce 367/2015 k závěrečné zprávě   [xlsx - 11.9 kB]

Seznam veškerých povinných příloh je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021AKTUÁLNÍ VÝZVY

5/2020

2D - Energetický management 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2020

Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2020

Popis podporovaných aktivit

Dotace je určena na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.
Zavedený systém by měl odpovídat požadavkům ČSN EN 50001 nebo EMAS.
Příjemce dotace je povinen nejpozději do 1 měsíce po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí pěti let od ukončení realizace projektu zasílat poskytovateli dotace zprávu o udržitelnosti projektu.

 

Znění výzvy si můžete ověřit zde https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/110722