Dotace pro firmy a zaměstnavatele

 

Aktuální dotační příležitosti:

 

POVEZ II.

POPIS A CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotným podnikatelům tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků.

 

VÝŠE DOTACE

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů (maximálně však 85%) vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky, tzn. pokud firma nemá vyčerpáno za poslední 3 roky na dotacích 200.000 EUR v rámci podpory de minimis, tak dostane dotaci maximální možnou výši 85%.

Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

 

Příspěvek na mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji, a to ve výši 100% (maximální příspěvek je 198,-/ osobohodina)

Zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací aktivitě musí být v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci (nikoli však DPP či DPČ).

Dotací budou podpořeni také tzv. potenciální zaměstnanci, které zaměstnavatel v době realizace hodlá zaměstnat, což dokládá s finálním vyúčtováním jejich pracovní smlouvou.

 

(NE)PODPOROVANÁ TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností SOFT SKILLS je projektem podporováno výjimečně, obdobně nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B).

Podporované jsou aktivity jako např. odborné marketingové dovednosti, specializované IT dovednosti, obsluha nového informačního systému, obsluha speciálních strojů, nové přístupy a inovační technologie, odborné dovednosti, schopnosti a vědomosti v daném oboru,…

Jazykové vzdělávání je podporováno pouze v odborné rovině s délkou trvání max. 6-ti měsíců.

Další vybrané informace:

 • nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti – FÚ, všechny ZP, SOC, Celní úřad
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Zjednodušené výběrové řízení na výběr dodavatele vzdělávání s hodnotou do 400 000 Kč bez DPH - postačí oslovit 2 firmy při realizovaném průzkumu trhu.

 

Modelový příklad (skupina cca 15-ti školených osob, 80 hodin školení, náklad školení 399.000,-):

ÚP v tomto případě proplatí:                                                            

 1. dotaci na školení ve výši 85% (podpora de minimis) tj. 339.150,- (ÚP proplácí až po skončení vzdělávací aktivity na základě předložení výpisu z BÚ, že příjemce dotace uhradil vystavenou fakturu vzdělávacímu zařízení).
 2. refundaci mezd u všech školených zaměstnanců ve výši 100% tj. 237.600,- (při maximálním výzvou stanoveném mzdovém příspěvku ve výši 198,-/1h (hodinová mzda v základu + zákonný odvod), mzdy jsou počítány pouze z nepohyblivé složky mzdy, neproplácí se odměny, příplatky aj. (ÚP proplácí měsíčně zpětně vždy za daný odvedený měsíc).


Takto může firma žádat i několikrát za rok, maximální výše dotace je však 500.000.-/měsíc.

 

VÝBĚR ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 

Od roku 2016 jsme úspěšně realizovali přes 50 dotačních projektů.
 
 
 
 
MON - EST BRNO, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II (navazující na výzvu č. 43)

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Záměrem programu je podporovat profesní zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Jazykové vzdělávání

Specializované IT

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Technické a jiné odborné vzdělávání

Interní lektor

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé ve všech oblastech na území ČR mimo hl. města Prahy. Projektem lze podpořit pouze zaměstnance na HPP a DPČ, a to včetně zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené.  

 

VÝŠE DOTACE

Dotace se poskytuje v podobě proplacení absolvovaných tzv. osobohodin dle stanovených jednotek, určených pro každou podporovanou aktivitu. (fin. rozpočet Vašeho projektu je tak závislý na požadovaném objemu vzdělávacích aktivit, které chcete absolvovat, projekt se tak může pohybovat od 500 tis až do 10 miliónů Kč.) Celková alokace této výzvy bude 1,7 mld. Kč.

 

Obecně však platí:

 • výše dotace je 85% tzv. způsobilých výdajů
 • dotace bude poskytována ex post (zaměstnavatel musí počítat se zálohou fin. prostředků po dobu monitorovacího období, které je vždy 6 měsíců + následné 2 měsíce, v rámci kterých se odevzdává monitorovací zpráva o realizaci a nastává proplacení prokázaných nákladů.
 • dotace je poskytována v režimu de minimis
 • výběr dodavatele probíhá buď na základě průzkumu trhu (při výši ceny školení do 400 tis.) nebo na základě výběrového řízení

 

PLATNOST VÝZVY

Vyhlášení výzvy proběhlo 15.března 2019, příjem žádostí běží do 15.května 2019. Délka trvání projektu může být až 2 roky.

 

DALŠÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  

 • dotační program je provázaný s programem POVEZ II. Žadatel nesmí žádat o finanční podporu na stejný kurz v rámci těchto dotačních programů.
 • školení zaměstnanci musí splnit alespoň 70% účast v daném kurzu.

 

SYSTÉM HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Projekty jsou hodnoceny bodově na základě splnění určitých kritérií, nejvíce bodů získají však projekty, které:

 • zapojují více jak 60% z celkového počtu zaměstnanců
 • mají sídlo zaměstnavatele v Moravskoslezkém, Ústeckém nebo Karlovarském kraji
 • zapojují co nejvíce zaměstanců ve věku 54+
 • dotace na školení na osobu jsou v maximální výši 25.000,-

 

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI, ADMINISTRACE PROJEKTU

Zajistíme pro Vás sepsání žádosti i kompletní administraci projektu. 

 
Rádi Vám vytvoříme nabídku přímo na míru nebo zodpovíme Vaše doplňující dotazy. Prosím, kontaktujte nás.