Hodnocení souladu s požadavky

 

Jednou z povinností firem při zavádění a udržování ISO 14001:2015 je i dodržování požadavků a předpisů, což nahrazuje dříve používanou definici "plnění právních a jiných požadavků". Požadavky, které musí být dodržovány, totiž nemusí být jen povinné (např. Zákony a vyhlášky a rozhodnutí), ale i dobrovolné (např. Smluvní vztahy, praktické pokyny a dohody, a dokonce i očekávání třetích stran). Organizace musí určit rizika a příležitosti související s těmito požadavky a udržovat postupy a procesy pro vyhodnocování shody a rozsahu plnění povinností. Jako podpůrný nástroj používáme sofistikovaný SW, který si u nás můžete zakoupit i samostatně či je součástí dodávky našich služeb.

Legislativní požadavky kladené na ochranu životního prostředí jsou jednou z řady rostoucích nároků na každodenní zajištění chodu kterékoliv společnosti působící na našem území. Bohužel to znamená při porušování daných ustanovení i možnost finančních postihů ve formě pokut od České inspekce životního prostředí jako vrcholného kontrolního orgánu v oblasti ochrany ŽP.

Cíl

Cílem produktu je uvést u Vás ve firmě všechny procesy a činnosti týkající se legislativy či jiných závazných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí do takového stavu, aby při auditech zákazníka či návštěvách a kontrolách státními institucemi nedošlo k penalizaci. Zmapujeme a sepíšeme vše, co je nutné plnit a vytvoříme dokumenty a formuláře podporující tyto požadavky tak, abyste je ve Vaší firmě mohli používat nejen v každodenní praxi, ale i jako podklady pro školení.

Doba realizace/termín

Harmonogram se vždy odvíjí od rozsahu požadavků vyplývajících z legislativy, záleží i na druhu Vaší činnosti, počtu poboček a zaměstnanců i rozsahu již zajištěných povinností. Je vhodné začít vstupní analýzou, která Vám dá ucelený pohled na tuto problematiku, a pak můžete všechny povinnosti dát do pořádku Vy sami, nebo si nás přizvat na pomoc na komplexní problematiku či dílčí část. Průběžné sledování aktualizací legislativy, upozorňování na novinky v této oblasti a průběžné kontroly plnění nastavených postupů jsou také součástí nabízených služeb.

 

Popis produktu

V prvé řadě je důležité prověřit všechny provozy s ohledem na charakter vykonávaných činností (typ provozovny, druhy činností), používaných technických zařízení (stroje ve výrobě a údržbě, při provozu budov - kotle, ohřívače, klimatizační jednotky, dopravní prostředky, apod.), materiálů, chemických látek a prostředků či zajištění obnovitelných i neobnovitelných zdrojů pro činnosti společnosti (elektrická energie, voda, plyn, PHM).

Na základě této podrobné analýzy zmapujeme ve Vaší společnosti ty závazné požadavky, které se na Vás vztahují a vytvoříme pro Vás registr těchto požadavků, který bude sloužit pro následné vyhodnocení souladu. Projdeme postupně detailně všechny oblasti a prověříme, jaké konkrétní požadavky se na Vás vztahují a do jaké míry je plníte. Jedná se o tyto základní oblasti:

  • nakládání s odpady
  • nakládání s obaly
  • ochrana ovzduší
  • ochrana vod a půdy
  • nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi
  • prevence závažných havárií
  • energie

Zároveň Vám pomůžeme vytvořit podmínky pro komplexní plnění všech povinností, které se na Vás vztahují, a i těch souvisejících s legislativou životního prostředí a pomůžeme vypracovat všechny související dokumenty či potřebné vzory pro evidenci.

 

Přínosy pro zákazníka

  • Získání informací o problematice v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a předcházení problémům - je to daleko levnější než následné odstraňování škod, placení pokut a soudních výloh.
  • Komplexní zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí odborně způsobilými osobami.
  • Uvedení aspektů týkajících se ochrany životního prostředí do souladu s právními požadavky je nutnou podmínkou pro vybudování a certifikaci environmentálního systému řízení podle normy ISO 14001.

 

Cena nebo kalkulace

Hodinová sazba od 1300 Kč/hod. Cena samostatného SW je maximálně 2500,- Kč/rok. Pokud by firma měla zájem o dlouhodobější spolupráci, je možná smlouva s definovanými cíli a měsíčním paušálem závisející na požadovaném počtu hodin.

CHCI NABÍDKU