Přehled norem ISO

Rozhodli jste se zavést systém managementu dle některé z norem? Nevíte, co po Vás zákazník nebo partner vlastně požaduje. Pro snadnou orientaci Vám nabízíme přehled systémů, které Vám zavedeme v minimálním čase s maximální efektivností. Díky týmu odborníků a mnohaletým zkušenostem jsme specialisté nejen na systémy řízení ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27002, ale i další...

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO 9001

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky.

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

 

KOMU JE NORMA ISO 9001 URČENA

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zvýšení hodnoty organizace.
 • Zlepšení image organizace.
 • Snížení organizačních nákladů.
 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů.
 • Aplikace principu neustálého zlepšování.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Lepší interní komunikace.
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY – POŽADAVKY NA DISTRIBUTORY PRODUKTŮ, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ JEJICH SKLADOVÁNÍ DLE ČSN EN 9120

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN 9120 Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality (založené na ISO 9001)

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma ČSN EN 9120 se zaměřuje na distributory v oblasti leteckého průmyslu, jejich zákazníky jsou letecké společnosti. Uplatnění procesního přístupu je základní nutností u všech organizací, které chtějí mít systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace. Systém řízení kvality je základem pro budování ostatních systémů řízení a je vhodné začít právě s ním.

 

KOMU JE NORMA ISO 912O URČENA

Systém managementu dle požadavků normy ISO 9120 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Vzhledem ke skutečnosti, že je založena na požadavcích normy ISO 9001 je jejím doplněním. Norma ČSN EN 9120 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost a mnoho dalších. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a hodnoty organizace.
 • Plnění požadavků zákazníků a orgánů státní správy a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zlepšení image organizace a lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Dokonalý přehled a kontrola všech zásob ve skladu i mimo něj.
 • Lepší interní komunikace a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY - ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY DLE ISO 13485

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na systémy řízení kvality specifický pro zdravotnické prostředky, který je vlastně povinný pro organizace v řetězci od návrhu a vývoje, přes výrobu, testování, skladování, distribuci a prodej, instalaci, zaškolení obsluhy a servis. Samozřejmě je i pro organiazce posyktující související služby.  

Tato mezinárodní norma vycházela z požadavků normy ISO 9001, některé základy jsou stále společné, ale ISO 13485 je více příkazová, klade důraz na plnění legislativních požadavků a vyžaduje povinné dokumentované postupy. Je v ní zohledněna i evropská legislativa, a různá specifika týkající se zdravoztnických prostředků.

 

KOMU JE NORMA ISO 13485 URČENA

Text této mezinárodní normy je určen zejména organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice pro zdravotnické prostředky, i místní legislativu v ČR,  aby mohly opatřit své produkty označením CE. Vodítkem je i ostatním stranám zapojených do dodavatelského řetězce v rámci materiálů a surovin pro výrobu ZP. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou specifické pro organizace dodávající zdravotnické prostředky nezávisle na typu, kategorii nebo velikosti organizace.

Tato mezinárodní norma slouží jako podklad k prokazování shody a je možné obdržet certifikát jako důkaz o souladu praxe firmy s požadavky ISO 13485,  ale také k případnému prokazování shody integrovaného systému ISO 9001+ISO 13485 pro organizace, které nejsou specializovány jen na dodávání zdravotnických prostředků.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Plnění požadavků zákazníků.
 • Zvýšení hodnoty organizace.
 • Zlepšení image organizace.
 • Snížení organizačních nákladů.
 • Validace procesů, strojů a zařízení i použiváných SW
 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů.
 • Aplikace principu neustálého zlepšování.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Lepší interní komunikace.
 • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře).

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ISO 14001

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití.

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je právě norma ISO 14001 tou, podle jejíž požadavků se systém zavádí a certifikuje.

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

 

KOMU JE NORMA ISO 14001 URČENA

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění EMS zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS, které firma pocítí, patří:

 • Dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a tím i snížení rizika případné pokuty.
 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Hospodárnějším využíváním surovin, energií, dalších zdrojů.
 • Snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů, za než podnik nese odpovědnost.
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost.
 • Snazší získání povolení a licencí.
 • Získání konkurenční výhody.
 • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech).

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍCH DLE ISO 15189

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta. Laboratoře proto musí být připraveny splnit požadavky všech pacientů a klinického personálu odpovědného za péči o tyto pacienty. Od příjmu, přes identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skaldování i vyšetřování klinických vzorků, a k tomu ještě hodnocení bezpečnosti a etiky.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na kvalitu a způsobilost, které jsou zvláště určeny pro zdravotnické laboratoře a vychází z ISO 17025 a ISO 9001, a připouští i národní legislativní specifika a předpisy.

 

KOMU JE NORMA ISO 15189 URČENA

Tato mezinárodní norma je určena laboratořím, jejichž služby zahrnují organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování a vyšetřování klinických vzorků, následné ověření, interpretaci předkládání zpráv a poradenskou činnost a navíc hodnocení bezpečnosti a etiky zdravotnické laboratoře.

Tuto normu využívají, jako podklad pro svoji činnost, také orgány posuzující způsobilost zdravotnických laboratoří. Tato norma není určena jako základ pro certifikaci zdravotnických laboratoří.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Systém řízení organiazce se týká všch úrovní vedoucích pracovníků, a to platí i v laboratořích - nejen zdravotnických. Norma ISO 15189 a její efektivní zavedení je vodítkem při standardizaci sysétmu i techické způsobilsoti zdravotnické laboratoře.  Klade důraz na fungování laboratoře jako celku, zainteresovanost jednotlivých pracovníků, nastavení správné laboratorní praxe, a další obecně platné principy, včetně technických podmínek, vybavení a zařízení.

 • Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře.
 • Plnění požadavků klinik a pacientů a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zvýšení hodnoty laboratoře.
 • Zlepšení image laboratoře.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana zdrojů.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Lepší interní komunikace.
 • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře).

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU DLE IATF/TS 16949

 

NÁZEV NORMY

IATF/TS 16949 – Systém managementu jakosti – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma IATF/TS 16949 řeší systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu. Mezi základní požadavky patří zabezpečení plnění specifických požadavků zákazníka, neustálé zlepšování kvality výroby, procesů a systému.

 

KOMU JE NORMA IATF 16949 URČENA

Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu dle IATF/TS 16949 je určena organizacím, které se chtějí stát, případně jsou dodavatelem v automobilovém průmyslu. Jedná se o rozšíření požadavků uvedených v ISO 9001 a určiuje specifické zákaznické požadavky, které jsou v tomto oboru jasně nastaveny a striktně vyžadovány.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Tato norma klade důraz na procesní přístup, rozvoj systému a jeho neustálé zlepšování.

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Zabezpečení plnění požadavků zákazníka.
 • Preventivními kroky dosažení minimalizace zmetkovitosti a ztrát.
 • Snižování odchylek a plýtvání
 • Zajištění shodné sériově výroby.
 • Jasné definování všech procesů v organizaci.
 • Aplikace procesní přístup a principu neustálého zlepšování v celé organizaci.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VE ZKUŠEBNÍCH A KALIBRAČNÍCH LABORATOŘÍCH DLE ISO 17025

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že provozují systém řízení kvality, že jsou způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků.

Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, používají tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci.

 

KOMU JE NORMA ISO 17025 URČENA

Tato mezinárodní norma je určena k využití laboratořemi při rozvoji jejich systémů řízení v oblasti kvality (QMS) a administrativních a technických systémů, kterými řídí své činnosti. Mohou ji též využívat zákazníci laboratoří, řídící orgány a akreditační orgány při ověřování a uznávání způsobilosti laboratoří. Tato norma není určena jako základ pro certifikaci laboratoří.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění systému řízení kvality zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z QMS převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.

 • Podmínka pro akreditaci laboratoře
 • Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře.
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zvýšení hodnoty laboratoře.
 • Zlepšení image laboratoře.
 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Lepší interní komunikace.
 • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře).

SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DLE ISO 45001 (dříve OHSAS 18001)

 

NÁZEV NORMY

ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - specifikace.

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

ISO 45001 je mezinárodně uznávaná ISO norma pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Byla vyvinuta v reakci na naléhavý požadavek organizací, podle které by jejich systémy managementu BOZP mohly být posuzovány a certifikovány. Základním principem proaktivní přístup k BOZP a PO, identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců i ostatních pracovníků, včetně dodavatelů. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek.

 

KOMU JE NORMA ISO 45001 URČENA

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům organizací, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví svých zaměstnanců. Efektivně zavedený systém pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika všech zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může celkově zvýšit produktivitu práce z hlediska prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Systém řízení a jeho správné nastavení je preventivní krok, a nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy. Zavádění systému BOZP a PO zpočátku vyvolává náklady a může být časově náročné, zejména ve velkých firmách. Ve střednědobém horizontu by měl užitek ze zavedeného, funkčního a efektivního sysétmu řízení BOZP a PO převyšovat počáteční náročnost, a to zejména z důvodu bezpečnosti zaměsntnanců - protože cenu lidského života nejde vyčíslit.

 • Prokázání plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zlepšení image organizace.
 • Systematická minimalizace rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace.
 • Omezení výskytu úrazů, nemocí z povolání a pracovních úrazů.
 • Možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti.
 • Zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy.
 • Změna vnímání bezpečnosti zaměstnanci, osobní odpovědnost každého
 • Úspory na případných pokutách.

 

SYSTÉM MANAGEMENTU SLUŽEB IT DLE ISO/IEC 20000

 

NÁZEV NORMY

ČSN ISO/IEC 20000 -1 Informační technologie - Management služeb – část 1: Specifikace

ČSN ISO/IEC 20000 -2 Informační technologie - Management služeb – část 2: Soubor postupů

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma ISO/IEC 20000 vydaná v ČR jako ČSN ISO/IEC 20000 řeší systém managementu IT služeb procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti a procesy v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti. ISO/IEC 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

 

KOMU JE NORMA ISO/IEC 20000 URČENA

Systém managementu IT služeb dle požadavků normy ISO/IEC 20000 je určena organizacím, které vyhlašují výběrová řízení se službami, vyžadují shodný přístup od dodavatelů IT služeb, potřebují prokázat schopnost poskytovat služby požadované zákazníky, usilují o zlepšování v oblasti IT služeb, případně chtějí zajistit minimalizací výpadků se zvýšením kvality IT podpory.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb.
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti s IT službami.
 • Jasné definování všech procesů v organizaci.
 • Zvýšení hodnoty organizace.
 • Zlepšení image organizace.
 • Aplikace principu neustálého zlepšování.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.

ISO 22000 „SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN – POŽADAVKY NA ORGANIZACI V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI“

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, které musí být naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd.

Jedná se o první potravinářský standard, který:

 • je mezinárodně schválený, uznávaný a akceptovaný
 • zahrnuje celkový systém managementu bezpečnosti potravin - překračuje požadavky HACCP
 • je aplikovatelný na všechny organizace, které jakýmkoliv způsobem dodávají do potravinářského řetězce
 • zahrnuje a podporuje principy HACCP, formulované Codexem Alimentarius.

 

KOMU JE NORMA ISO 22000 URČENA

Mezinárodní norma je přizpůsobena organizacím v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin. Za potravinový řetězec jsou považovány veškeré činnosti od zemědělské prvovýroby přes zpracovatelský průmysl, distribuci až konečný prodej potravin či pokrmů. Zahrnuje rovněž organizace se souvisejícími službami tj. výrobce příslušných zařízení, obalů, čistících látek, poskytovatelů služeb apod.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti potravin:

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností).
 • prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou.
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům.
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou.
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci.
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů.
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů.
 • snadnější získání státních zakázek.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKY - SYSTÉMY ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ - DLE ISO 27001

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Norma řeší osvědčeným způsobem bezpečnost informací s cílem řídit rizika s touto problematikou související, ať už se jedná o technologie nebo prostory. Interpretace a implementace se může lišit v návaznosti na rozsahu systému, druhu a způsobu zpracování dat, jejich hodnotě, atd. Pokud je systém řízení bezpečnosti informací zaveden pouze v určité části organizace, vydaný certifikát je platný právě pro tuto část nikoli pro celou organizaci. Norma prosazuje procesní přístup a je plně kompatibilní s ostatními systémy (ISO 9001, ISO 14001, atd.), lze ji proto certifikovat nejen samostatně, ale i integrovaně.

 

KOMU JE NORMA ISO 27001 URČENA

Všechny organizace, které si chtějí uspořádat své informace podle důležitosti a mají v úmyslu k nim přistupovat systematicky, najdou v této normě praktického průvodce.

Systém managementu dle požadavků normy ISO 27001 je určen všem organizacím, které chtějí získat nejen konkurenční výhodu, ale které chtějí chránit svá informační aktiva s vysokou hodnotou a tím minimalizovat ztráty způsobené jejich únikem. Ti, kdo nakládají s citlivými informacemi nebo osobními údaji mohou touto cestou předejít finančním postihům a trestům, vyplývajících ze zákona, při úniku informací nebo neoprávněným nakládáním s osobními údaji.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Prokázání souladu s legislativou ve smyslu zákonů 101/2000 Sb. ochrana osobních údajů a trestní odpovědnost dle § 178 trestního zákoníku 140/1961 Sb. (neoprávněné nakládání s osobními údaji), včetně GDPR.
 • Zlepšení image organizace, vyšší důvěryhodnost pro zákazníka.
 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Uvědomění si slabých míst organizace z hlediska bezpečnosti informací, optimální rozložení nákladů na zvýšení bezpečnosti informací a jejich minimalizace (většina účinných opatření zpravidla nevyžaduje velké investice)
 • Zavedený systém:
  • zajistí včasnou dostupnost informací
  • zamezí nechtěné modifikaci informací
  • zabrání zneužití informací
  • vyloučí možnost ztráty informací

SYSTÉM ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS) 

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou porušit její závadnost.

 

KOMU JE SYSTÉM HACCP URČEN

Ať už jste restaurace, prodejce potravin, posyktujete skladovací služby, nebo máte stánek rychlého občerstvení, či prodáváte v létě zmrzlinu, musíte plnit zákaldní požadavky správné výrobní a hygienické práxe a HACCP je jeho součástí. Všem organizacím, které chtějí nebo musí prokazovat nezávadnost potravin, funkční a účinný systém plnění požadavků a splnit obvyklý rámec vyžadovaný národní legislativou i v rámci požadavků EU.

 

PŘÍNOSY CERTIFIKACE SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ:

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností).
 • prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou.
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům.
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetí nezávislou stranou.
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace.
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci.
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů.
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů.
 • snadnější získání státních zakázek.
 • kompatibilita systému kritických bodů s praxí v zemích EU.

 

 

SYSTÉMY MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ DLE ISO 50001

 

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS).

 

CHARAKTERISTIKA NORMY

Systém managementu hospodaření s energiemi dle ISO 50001 je neustálý proces zlepšování (snižování spotřeby) přes analýzu, identifikaci ukazatelů energetické náročnosti, jejich monitoring a řízení. To vše za podpory vedení a napříč celou organizací. Je možné ji zavést a certifikovat samostatně, ale principiálně je stejná jako ostatní systémové normy ISO, aby byla zajištěna vysoká kompatibilita zejména s ISO 9001 a ISO 14001 a mohlo tak dojít k efektivní integraci požadavků.

 

KOMU JE NORMA ISO 50001 URČENA

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) bez ohledu na velikost firmy či druh podnikání. Je možné ji zavést všude, kde je třeba snižovat spotřebu energie a taktéž jako doplněk k ISO 14001, kde jeden z aspektů je právě spotřeba. Taktéž je možné zavést systém managementu hospodaření s energiemi dle ISO 50001 tam, kde je firma nucena v souladu s požadavky legislativy aktivně přistoupit k řešení spotřeby energií, a nechce si nechat pravidelně zpracovávat energetický audit, .

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

 • Jednotný a jasný přístup k řízení energií v celé společnosti.
 • Optimalizace spotřeby energií (elektřiny, plynu, včetně např. PHM.)
 • Zvyšování energetické účinnosti.
 • Prokazatelné snížení výdajů na provoz.
 • Řízení energií založené na měřitelnosti, evidenci a analýze.
 • Image společnosti s odpovědným přístupem k životnímu prostředí.