Zavádění a integrace systému (norem) ISO do společnosti

Zavedení systému ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a dalších), ať už jednotlivě nebo jako integrovaný systém, je pro firmu strategickým rozhodnutím. Můžete se rozhodnout zavést nebo revitalizovat kterýkoliv systém ISO a my Vám ukážeme, jak vhodně naplnit požadavky norem ve vaší firmě. Rádi Vám sdělíme informace o tom, co vše musíte dodržovat (zákony, technické normy, vyhlášky), aby byl systém funkční, a kde máte slabé a silné stránky. Poradíme, jak změny vhodně aplikovat do provozu tak, aby vše bylo praktické, a vycházelo z podstaty Vašeho podnikání.

Poslechněte si!

Podcast z pohledu praxe a zkušeností přímo od konzultantky Petry Císařové DiS.

Všechny normy, podle kterých se systémy managementu zavádí a následně certifikují, mají řadu společných rysů, nabízí se tedy možnost vše vzájemně propojit. Integrace může být jak v rovině organizační, tak v rovině dokumentační, kontrolní, apod. Impulsem k integraci může být i zjednodušení, stejně tak jako časová úspora ve srovnání s provozováním tří izolovaných systémů. V rámci projektu je vždy možné definovat následující etapy:

I. Analýza

Vstupní analýza je nezbytná tam, kde má firma již zpracovanou nějakou dokumentaci, nebo chce mít před započetím projektu ucelený přehled o tom, které požadavky již plní a kde bude potřeba něco doladit. Zpráva z takové analýzy Vám ukáže konkrétnější informace o rozsahu prací, a taktéž může ukázat náročnost projektu. Při analýze se zaměřujeme na procesy (realizační, podpůrné a řídící), vzájemné vztahy jednotlivých oddělení, procesů a činností, včetně již používaných formulářů a záznamů a informačního systému.

II. Školení Managementu

V případě potřeby proškolíme Vaše zaměstnance, aby měli o systému dostatečný přehled, chápali, z jakého důvodu změny probíhají, a co systém řízení Vaší firmě přinese. Rádi je zapojíme do procesu změn, protože pokud jsou součástí projektu, lépe vše přijímají.

III. Konzultace

Na jednotlivých konzultacích budeme analyzovat dostupné informace, a pomůžeme Vám nastavit či přenastavit systém tak, aby byl pro Vás jednoduchý a nepřidělával Vám práci. Systém má být zaměřen na zlepšování a efektivnost a proto se vždy budeme snažit hledat doporučení vedoucí k efektivněji prováděným činostem.

IV. Tvorba / úprava dokumentace

Pomůžeme s vytvořením či redukcí dokumentace tak, aby na Vás zůstalo co nejméně práce, ale aby byla vhodná a použitelná pro vaši firmu a to hlavně z hlediska oboru činnosti, fungování a velikosti. Po předání dokumentace je na Vás, abyste se se změnami seznámili, začali je uvádět do provozu a případné nedostatky opět konzultujete s Vaším poradcem. Dokumentace má sloužit Vám a Vašim pracovníkům, ne auditorovi.

V. Školení interních auditorů

Provádět interní audity je povinnost každé firmy, která zavede jakýkoliv systém managementu dle normy ISO. Provádění interních auditů můžete outsourcovat, a můžeme Vám je provádět my. Podrobnosti se pak dozvíte zde (odkaz na Interní audity). Pokud se ale rozhodnete vyškolit si své vlastní interní auditory, můžete tak učinit jak při školení na míru, tak na našich otevřených kurzech. Více zde.

VI. Ověření

Provedením interního auditu ve Vaší společnosti zjistíme stav vybudovaného systému, identifikujeme nedostatky a připravíme návrhy pro jejich odstranění, či pomůžeme opatřeními k nápravě. Tato aktivita je prováděna naším poradcem před certifikačním auditem.

VII. + VIII. Certifikace a účast poradce

Certifikace je provedení prověření zavedeného systému nezávislým certifikačním orgánem, a je jen na Vás, který si vyberete. Samozřejmostí je i možnost účasti poradce při certifikačním auditu, protože chápeme, že s námi při auditu získáte určitou jistotu, že po Vás auditor nebude chtít neopodstatněné věci. Více o certifikaci se dozvíte zde.

Schéma zavádění a integrace systémů ISO
 

Chcete pomoci s integrací systémů a ISO norem i do vaší organizace? Neváhejte nás kontaktovat.