Vyhledávání

ISO 17025 QMS v laboratořích | mbk.cz

Petra
lis 08, 2021

NÁZEV NORMY

ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

CHARAKTERISTIKA NORMY

Tato mezinárodní norma obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že provozují systém řízení kvality, že jsou způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků. Norma obsahuje dvě hlavní části: požadavky na řízení (týkající se primárně fungování a účinnosti systému managementu kvality v laboratoři) a technické požadavky (týkající se především způsobilosti personálu a kalibrace zařízení).

Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, používají tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci.

KOMU JE NORMA ISO 17025 URČENA

ISO 17025 je určena k využití laboratořemi při rozvoji jejich systémů řízení v oblasti kvality (QMS) a administrativních a technických systémů, kterými řídí své činnosti. Mohou ji též využívat zákazníci laboratoří, řídící orgány a akreditační orgány při ověřování a uznávání způsobilosti laboratoří. Tato norma není určena jako základ pro certifikaci laboratoří.

PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU

Řízení dle ISO 17025 nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění systému řízení kvality zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z QMS převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému. Při implementaci této normy ISO 17025 do rpaxe, si vyřešíte problemtiku jednotlivých poaždavků a přínosem Vám bude:

 • Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře.
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zvýšení hodnoty laboratoře.
 • Zlepšení image laboratoře.
 • Akreditace - průkaznost a validita výsledků
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů a plánování.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Lepší interní komunikace.
 • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře).

Akreditace je mezi vědeckými kruhy velmi uznávaná, protože se jedná o mimořádně specifickou akreditaci, která se netýká pouze technické způsobilosti v laboratorním prostředí. Norma proto poskytuje organizacím větší důvěryhodnost a prokazuje spolehlivost jejich testování, měření a kalibrace zákazníkům, konkurentům i zainteresovaným stranám. Není to jen formální uznání laboratoří, ale je to také ukázka závazku laboratoře k bezpečnému a zavedenému a funkčnímu systému kvality.

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení