Vyhledávání

MILIONY KORUN NA VZDĚLÁVÁNÍ PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE | mbk.cz

Tereza
bře 16, 2016

Připravte se s námi na vyhlášení dotačních výzev na vzdělávání a čerpejte do roku 2020 miliony korun na školení pro své zaměstnance.

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti dotací a grantového poradenství:

 • Zprostředkování sestavení žádosti o dotaci,
 • Zprostředkování administrace projektu včetně právního dohledu,
 • Komplexní nastavení vzdělávacího plánu,
 • Zajištění školení pro Vaše zaměstnance,
 • Informace a novinky o nových dotačních výzvách.

Vybrané dotační tituly na vzdělávání:

1) PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

POPIS A CÍL PROJEKTU

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotných podnikatelů tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků.

VÝŠE DOTACE

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů (maximálně však 85%) vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu . Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Příspěvek na mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé náklady)

 • mzdy školených osob
 • mzdy interních školitelů
 • náklady na externího školitele

VÝZVA (termín předložení žádosti o dotaci)

Dle plánu výzev se očekává vyhlášení výzvy a příjem žádostí od dubna 2016. Projekt bude realizován až do 30.11.2020.

JAKÁ BUDE CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY

Celková alokace této výzvy bude 3,5 mld. Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, dále rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

2) PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST)

POPIS A CÍL PROJEKTU

Záměrem programu je podporovat zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Jednotlivé vzdělávací kurzy budou zaměřeny jak na všeobecné vzdělávání (jazykové dovednosti, základní IT dovednosti), tak na specifické vzdělávání) odborné IT dovednosti, odborné technické dovednosti atd.).

VÝŠE DOTACE

 • výše dotace bude 85% tzv. způsobilých výdajů
 • dotace bude poskytována ex post

NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI (tzv. způsobilé náklady)

 • mzdy školený chosob
 • mzdy interních školitelů náklady na externího školitele

VÝZVA (termín předložení žádosti o dotaci)

Dle plánu výzev se očekává vyhlášení výzvy a příjem žádostí od června 2016.

JAKÁ BUDE CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY

Celková alokace této výzvy bude 1,5 mld. Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli budou podniky podnikající ve všech oblastech na území ČR mimo hl. města Prahy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Vendula Mrázová, DiS.

divizeskoleni@mbk.cz

+420 731 506 519

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení