Vyhledávání

Stavební zákon včetně novel z roku 2021 | mbk.cz

Lama
srp 05, 2021

Poslední novela stavebního zákona přinesla velké změny v povolovacích procesech. Mimo jiné zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých dalších stavebních úřadů. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů.

Novela má dopad též do kolaudace staveb. Některé stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což v praxi způsobilo problémy zejména ve vztahu ke vkladu do katastru nemovitostí. Ze souvisejících předpisů byly nejrozsáhlejší změny provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA).

Cílem novely bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Z tohoto důvodu se připravuje rekodifikace stavebního práva, která je momentálně ve fázi věcného záměru zákona. Rekodifikace zavádí zcela novou koncepci v povolování staveb. Mimo jiné bude vytvořena nová struktura stavebních úřadů, dojde k integraci agendy dotčených orgánů do stavebních úřadů s cílem vést pouze jediné řízení o povolení stavby. Významné změny lze očekávat v odvolacím řízení i v rámci soudního přezkumu. Je třeba brát v úvahu všechny opravné prostředky a způsoby, jak se bránit nesprávným či svévolným rozhodnutím stavebních úřadů, případně jejich nečinnosti.

Základním stavebním kamenem je řádně uzavřít ve stavebnictví smlouvy tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Celý procesem uzavírání smluv, od vytvoření návrhu, přes jeho přijetí až po různé druhy ukončení smlouvy nebo odstoupení od ní je práce pro mnoho právníků. Je dobré se v praxi vyhnout všem hlavním nástrahám vedoucím k neplatnosti smlouvy, k omylům nebo naopak k přijetí nežádoucích ujednání. Za pomoci práva si můžete zajistit závazky ve stavebnictví, zejména ručením, zástavou nebo smluvní pokutou tak, aby v případě neochoty druhé strany či dlužníka bylo možno se účinně domáhat svých peněz či práv. Zákony Vám umožňují i efektivně postoupit Vaše pohledávky, započíst, zřídit zástavní právo, účinně používat smluvní pokutu a uznání dluhu a ošetřit vztahy se subdodavateli.

Poptávkový formulář

Počet účastníků pro školení na míru je minimálně 6.

Hlídací pes - dostupnost školení