ISO 45001:2018 namísto OHSAS 18001:2007

 

ISO 45001 je mezinárodní standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OHS/BOZP a PO). Proaktivním systémovým přístupem organizace zajistí bezpečné pracoviště pro zaměstnance a jiné spolupracující osoby, sníží počet pracovních úrazů a v konečném důsledku zabrání úmrtí.

9 klíčových změn v novém standardu je následující:

 1. Struktura kapitol

ISO 45001 má stejnou strukturu, tedy 10 kapitol, jako ostatní systémové normy ISO, například ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 27001, tedy jejich vzájemná integrace bude opět o něco jednodušší.

 1. Kontext organizace

Jak už známe z ISO 9001 i ISO 14001, nové standardy zavedly dvě klauzule týkající se kontextu organizace, tedy identifikaci interních a externích aspektů a rizik a příležitostí. V tomto případě pak zejména těch, které mohou mít vliv na plánování systému OHS, a slouží jako vstup pro určení dalšího směru a vývoje na poli zajišťování bezpečnosti pracovního prostředí a zaměstnanců.

 1. Pochopení potřeb zúčastněných stran

Tato nová doložka vyžaduje, aby organizace porozuměla potřebám a očekáváním zainteresovaných stran, což zahrnuje nejen zaměstnance, ale i přímé zákazníky, distributory, maloobchodníky, konečné uživatele, dodavatele, a další subjekty jako regulační orgány, státní správu či jiné autority, nebo nájemce, okolní firmy či a jakoukoli jinou relevantní zainteresovanou stranu.

Účelem je předvídat současné a budoucí potřeby a požadavky s cílem je splnit požadavků a můžeme tím i zlepšit celkovou výkonnost systému řízení OHS.

 1. Vedení

Jako v ostatních systémových normách, i zde ISO 45001:2018 vyžaduje větší angažovanost a zapojení vedení při identifikaci pracovních rizik souvisejících s činnostmi a začlenění požadavků OHS do svých obchodních, realizačních, řídících i podpůrných procesů.

Odpovědnost nespočívá na jedné osobě (dříve poskytnuté představiteli vedení pro OHS), ale týká se vedoucích na všech úrovních řízení, tedy od ředitele, přes manažery, vedoucí až po mistry a předáky. Politika OHS musí zahrnovat závazek ke zlepšení všech relevantních aspektů systému OHS a musí poskytnout rámec pro "stanovení" cílů.

 1. Účast zaměstnanců

Norma vyžaduje, aby vedení v rámci systému řízení OHS zvážili účast pracovníků a jejich konzultace v následujících procesech:

 • Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
 • Řízení a kontrola rizik
 • Poskytnutí času a zdrojů pro splnění úkolů
 • Identifikovat potřeby školení a zvýšit povědomí o rizicích OHS

Vedení je povinno poskytnout mechanismus pro podporu a umožnění efektivní spolupráce na všech úrovních organizace a je odpovědné za vytváření a udržování kultury v organizaci, která podporuje systém OHS.

 1. Identifikace nebezpečí - řízení rizik

Standardní důraz je kladen na plánování činností zaměřených na řešení rizik OHS v rámci organizace. Proces řízení rizik by měl zohledňovat rizika jak v obecné rovině, vyplývající z kontextu organizace, tak i ta, která souvisejí s výkonem práce. Řídit tedy musíme všechna rizika, tedy nejen rizika související s činnostmi přímo na jednotlivých pracovištích, ale i rizika a příležitosti související platnými právními a jinými požadavky, či provozem systému řízení OHS.

 1. Dokumentované informace

Norma vyžaduje, aby byly všechny dokumentované informace (dokumenty, formuláře, vzory, i záznamy), elektronické i tištěné, řízeny – tedy kontrolovány a spravovány.

 1. Outsourcing, nákup a správa dodavatelů

Organizace musí zajistit, aby všechny procesy a činnosti, které mají potenciál ovlivnit systém managementu OHS, včetně outsourcovaných, byly řízeny. Norma vyžaduje, aby byly definovány odpovědnosti a pravomoci a dostatečné a účinné kontroly či metody řízení, pokud jde o zadávání zakázek a činností, či prací mimo firmu. Řízení systému OHS by se mělo rozšiřovat nad rámec zaměstnanců a je třeba do něj zahrnout i dodavatele, a to včetně řízení rizik vznikajících na jejich straně.  

 1. Neustálé zlepšování

Preventivní opatření si i v ISO 45001 vzala nový kabátek a jmenují se nyní proaktivní opatření a opatření k řízení rizik. Přístup, princip a smysl však zůstává stejný a je zaměřený na odstranění potenciálních neshod a příčin, v tomto případě rizik a jejich nebezpečí.

Více informací o tomto školení naleznete ZDE.

Termíny školení:
Datum:
Čas:
Místo:
Cena za 1 osobu:
23.01.2023
09:00 - 15:00
Brno
4.100 ,- + DPH 21%
20.02.2023
09:00 - 15:00
Praha
4.100 ,- + DPH 21%
27.03.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.100 ,- + DPH 21%
28.04.2023
09:00 - 15:00
Brno
4.100 ,- + DPH 21%
24.05.2023
09:00 - 15:00
Praha
4.100 ,- + DPH 21%
21.06.2023
09:00 - 15:00
ONLINE
4.100 ,- + DPH 21%
4.10.2018 • Tým MBK Consulting, s.r.o.