Dokumenty

Certifikáty

 
 
 
 
Kodex poradce

Každý poradce z našeho týmu se při své každodenní práci setkává s důvěrnými, často dokonce strategicky významnými informacemi. Vedení společnosti MBK Consulting, s.r.o. pečlivě dbá na plnou spokojenost svých klientů i na zachování diskrétního přístupu ke všem získaným informacím, což je ošetřeno nejen smluvním vztahem, ale také zásadami, se kterými se poradci musí ztotožnit. 

ODBORNOST

poskytování poradenství je podmíněno úspěšným absolvováním vstupního zaškolovacího programu MBK Consulting, s.r.o. a účastí na vzdělávacích akcích, určených firemním plánem vzdělávání.

NEUSTÁLÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nepřetržité sledování aktualit v oblasti manažerského poradenství, ekonomické a politické situace ve světě a systematické vyhledávání nových příležitostí k rozšíření odborného přehledu je samozřejmostí.

PROFESIONÁLNOST

Poradce vždy používá svoji profesionální dovednost a úsudek, přičemž vždy jedná v oprávněném zájmu stran, kterým je smluvně zavázán, bez ohledu na své osobní zájmy.

OCHOTA

Poradce ochotně napomáhá klientovi nejen v předmětu poskytovaných služeb, ale projeví-li zájem o poskytnutí odborných rad v oblastech, jež přesahují uzavřený smluvní vztah, pokusí se v rámci svých možností aktivně zprostředkovat kontakt na osoby, které mohou klientovy potřeby uspokojit. 

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Poradce se snaží o vytváření dobrých osobních vztahů mezi poradci a klienty, což zvyšuje důvěru klienta a možnosti širšího porozumění.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému zákazníkovi přistupuje poradce vždy individuálně, s poskytováním nabízených služeb "šitých na míru". 

OPATRNOST

V případě řešení problematiky nastolené klientem, jež není poradci přesně známa, je jeho povinností nejprve nastudovat teoretické i praktické informace a teprve poté předat klientovi kvalifikovanou radu. 

SERIOZNOST

Poradce vždy jedná tak, aby zachoval důstojnost a dobrou pověst své profese. 

ODPOVĚDNOST VŮČI KLIENTOVI

Poradce se musí vyhýbat úkolům, které mohou vyvolat konflikt zájmů, bez předchozího písemného oznámení o možném konfliktu a schválení všemi stranami. Dále poradce musí svým klientům a zákazníkům poskytnout pouze takové rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní a včasné, spolu s jakýmikoliv případnými námitkami, pochybnostmi a výhradami.

ODPOVĚDNOST VŮČI SPOLUPRACUJÍCÍM

Poradce musí věnovat pozornost tomu, aby nezveřejňoval, nebo jiným způsobem nesdělovat neopodstatněnou a přehnanou kritiku jiných účastníků jednání. 

RYCHLOST

Klientovy požadavky jsou plněny v co možná nejkratších časových termínech - rychlost splnění úkolů však nesmí být nikdy kompenzována snížením kvality a odbornosti odvedené práce.

DISKRÉTNOST

Důvěrné informace, přijaté od klienta během konzultací, nebudou sděleny žádné osobě, která není svázána kodexem poradců MBK Consulting, s.r.o., ani žádnému jinému klientovi.

NEZÁVISLOST

V zájmu zachování objektivního manažerského poradenství nepřijímají poradci od klientů žádné hodnotné dary nebo výhody.

LOAJÁLNOST

Poradce je za všech okolností loajální jak ke společnosti MBK Consulting, s.r.o., tak ke klientovi, kterému poskytuje poradenské služby.

TRVALÉ VZTAHY

Ukončením aktivní smluvní spolupráce nezaniká dobré jednání s klienty ani vybudovaný osobní kontakt.

 

Kodex poradců přijali všichni pracovníci poradenské společnosti MBK Consulting, s.r.o.

 

 

Ochranná známka

Živnostenský list

Výpis z obchodního rejstříku

Potvrzení o bezdlužnosti

Rejstřík trestů

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů: MBK Consulting s.r.o., IČO: 26260433, se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40756, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 1. Zdroje osobních údajů
 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací
 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)
 1. Kategorie subjektů údajů
 • klient správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání
 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 1. Účel zpracování osobních údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na vypsané pracovní pozice
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 • předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce
 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 1. Práva subjektů údajů 

A. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii v rámci administrativních nákladů s tímto spojenou.

B. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce A. shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce A., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce A. nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

C. Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které dříve správci osobních údajů udělil.

D. Práva subjektů údajů jsou tedy: uplatnit právo na opravu, na výmaz, na zapomenutí, na omezení zpracování. Dále právo na přenositelnost údajů je-li to technicky či organizačně proveditelné.