Vyhledávání

PRÁVNÍ MINIMUM PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU | mbk.cz

Lama
dub 23, 2018

Prostředí kolem nás, ať už v soukromém nebo pracovním životě je stále více regulováno právem. V české právním řádu platí latinské přísloví „Ignorantia legis non excusat – Neznalost práva neomlouvá“, a proto je velmi důležité se v právním řádu orientovat. Cílem školení je přinést základní přehled o platném českém právu, jeho terminologii a základních institutech. A právě proto naše školení je určeno pro podnikatele, zaměstnance, živnostníky nebo zkrátka jen pro širokou veřejnost.

Volné termíny najdete zde.

A jako ochutnávku jsme pro vás připravili vysvětlení několika základních pojmů, s kterými se na školení setkáte:

Fyzické osoby
 • plné svéprávnosti nabyde fyzická osoba od 18ti let, do té doby postupně přiměřeně k věku a rozumovým schopnostem
Právnické osoby
 • ustanovení nového občanského zákoníku rozlišují tři typy právnických osob:

korporace - typicky spolky (§ 210 – 302) je příznačné, že je tvoří členové nebo společníci neboli osobní složka

fundace - typicky nadace či nadační fondy (§ 303 – 401) je naopak typické, že jejich základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu

ústavy - (§ 402 – 418) je definován svým účelem, tj. poskytováním služeb í (např. školy, muzea, nemocnice, vědecké nebo výzkumné ústavy).

Podnikání
 • nově občanský zákoník upravuje otázky související s podnikáním, které jsou dnes obsaženy v obchodním zákoníku. NOZ upravuje např. definici podnikatele, instituty obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo jmění
Provozovna
 • je prostor, v němž je podnikání provozováno. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

„Jednání jakéhokoliv zaměstnance podnikatele či jiné osoby v jeho provozovně je pro podnikatele vůči třetím osobám závazné.​“

Odlišení spotřebitele a podnikatele​

Podnikatel​ - je osobou, která dělá obchodní činnost jejímž smyslem je dosažení zisku, dlouhodobě a svým jménem. Může se jednat o “firmu” nebo fyzickou osobu.

Spotřebitel​ - je každý zákazník, který zboží či služby nenakupuje tzv. „na IČO“.

Kvitance
 • potvrzení o splnění dluhu, které věřitel vydá dlužníkovi v případě, že o to požádá (§ 1949)
Smlouva o dílo
 • dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (§ 2587 NOZ)
Čím spotřebitel může prokázat nákup?
 • sériovým číslem produktu (pokud tedy zboží má takové sériové číslo, zákazník pro jeho reklamaci de facto nepotřebuje vůbec nic, neboť prodejce je povinen sériová čísla prodaného zboží evidovat)​
 • účtenkou (nebo záručním listem)​
 • objednávkou nebo potvrzením z eshopu​
 • výpisem z účtu, pokud platil platební kartou​
 • svědky​
  Pracovní cesta
 • se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky.​
Konkurenční doložka​
 • je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti u tohoto zaměstnavatele nebo činnosti, která by měla vůči činnosti zaměstnavatele soutěžní povahu.

Další pojmy a informace, jak například funguje obchodní společnost, jak postupovat v reklamačním procesu, jaká jsou práva a povinnosti v rámci pracovně právního procesu a jak funguje pracovní právo a vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se dozvíte na našem školení.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.

Hlídací pes - dotupnost školení