Vyhledávání

OZO NEPLNÍ SVÉ ÚKOLY ŘÁDNĚ? JE ČAS NA ZMĚNU! | mbk.cz

Petra
bře 06, 2019

Kdo odpovídá za zajištění BOZP ve firmě? Co vše by měl zajišťovat? Kdy jej přizvat ke spolupráci a kdy má být proaktivní? Tyto a další otázky Vám zodpovíme v našem dalším článku na téma BOZP.

Požadavky na odbornou způsobilost

Kvalifikační požadavky na odborně způsobilou osobu (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik jsou jasně dány, tato osoba musí mít:

 • alespoň středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • odbornou praxi minimálně 3 roky

nebo

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP
 • odbornou praxi minimálně 1 rok, přičemž tato praxe musí být provedena v oboru zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo v oblasti BOZP

Dále musíte úspěšně splnit:

 • zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik + každých 5 let periodickou zkoušku

Odpovědnost OZO

Kdo odpovídá za zajištění BOZP ve firmě? Odpověď hledejme v legislativě – a to v zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., kde je jasně stanoveno, že zaměstnavatel. A co když se rozhodne zaměstnavatel zajistit BOZP a PO přes externí odborně způsobilou osobu, tzv. OZO?

Pokud se rozhodne zaměstnavatel zabezpečit BOZP pomocí externí OZO pracující na základě obchodní smlouvy, je třeba jasně definovat požadavky na takovou službu. Často se v praxi u klientů setkáváme s tím, že je uzavřena s OZO smlouva na základě měsíčního paušálu, kde je v povinnostech definována třeba četnost návštěv, ale OZO se objeví jednou, možná dvakrát do roka a celé BOZP včetně dokumentace je v katastrofickém a neaktuálním stavu. Dokumenty odkazují na neplatné předpisy, neodpovídají skutečnosti nebo obsahují činnosti, které už dávno firma dávno neprovádí. Zaměstnavatel v případě kontroly, nebo v horším případě u soudu musí dokázat, jak zajistil plnění úkolů v prevenci rizik pomocí OZO. A to se pak prokazuje těžko, když OZO neplní řádně svou funkci ve firmě tak, jak by měl.

Co má OZO dělat

Jaké nároky na OZO mít? Co je v její odpovědnosti? A jak zkontrolovat, že je vše v souladu s požadavky legislativy?

OZO musí pro organizaci:

 • zajistit plnění úkolů v prevenci rizik (§ 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), tzn.:
 • úkoly v prevenci rizik, včetně hodnocení rizik a navržení opatření na minimalizaci rizik,
 • úkoly v prevenci rizik musí OZO zajistit pro organizaci v součinnosti s příslušnými vedoucími zaměstnanci (se zaměstnavatelem), se zástupci zaměstnanců (s odbory a nebo se zástupcem pro oblast BOZP) a případně s dalšími odborně způsobilými osobami (§ 9 odst. 5 zákona č. 309/2006 Sb.).

Jaké činnosti pak OZO obvykle vykonává?

 • Školení

 • Školení zaměstnanců o požadavcích právních a ostatních předpisů, včetně informací o rizicích.

 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP zaměstnanců, vedoucích, případně externistů.

 • Další případná potřebná školení kde je důležitá zejména znalost místních podmínek (řidiči referenti, obsluha strojů, práce ve výškách, jeřábníci, atd.).

 • Prevence rizik

 • Analýza a vyhodnocení rizik BOZP.

 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.

 • Preventivní kontroly BOZP na pracovišti.

 • Úrazy

 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 • Koordinace šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 • Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování.

 • Ochrana a značení

 • Návrh na rozmístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

 • Určení kolektivní ochrany zaměstnanců (zábradlí, odsávání).

 • Určení OOPP (např. brýle, pracovní oděv a obuv).

 • Dokumentace

 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP a aktualizace předpisů a dokumentů.

 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP.

 • Kategorizace prací

 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.

 • Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií.

 • Účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

Úkoly, ke kterým vždy přizvěte OZO:

 • Výběr a používání nebezpečné chemické látky nebo přípravku (směsi), včetně případné změny bezpečnostního listu
 • zavedení strojů nebo zařízení, či změna stávajícího zařízení
 • změny v layoutu pracovišť, nebo nové provozy
 • informace pro návštěvy – tedy zpracování informací o rizicích a opatřeních na jejich snížení pro dodavatele, návštěvy, servisní firmy, všechny externisty
 • připomínkování obchodní smlouvy na servis a služby s vazbou na BOZP, např. stavební činnost, servis, svařování, opravy atd.,
 • definování zákonných a dalších kritérií v žádosti o pracovnělékařskou prohlídku,
 • spolupráce při kategorizaci prací, včetně změn,
 • řešení práce těhotných žen a mladistvých,
 • návrh řešení a vyjádření OZO k práci ve výškách, k práci s azbestem, k vyhrazeným technickým zařízením, k provozování dopravy, k práci se zobrazovacími jednotkami, k nebezpečí výbuchu, k ruční manipulaci s břemeny, ke skladování a stohování, k havarijním předpisům...

Když OZO nefunguje tak, jak má, pak by měl nést následky své nečinnosti. A jak si jednoduše ověřit, zda máte zajištěno BOZP a PO jen na „papíru“ – tedy vlastně smluvně, nebo i v praxi?

Položte si tedy následující otázky:

 • Má naše OZO platný certifikát – zkoušku?
 • Jaká ustanovení, činnosti a závazky obsahuje smlouva s OZO?
 • Kdy tu byl OZO naposledy a co udělal?
 • Je to v souladu se smlouvou?
 • Kdy naposledy proběhla v rámci firmy změna (nový stroj, přístroj, chemická látka, nová pracovní pozice, změna layoutu, atd) a zda proběhla aktualizace dokumentů nebo vznikly nové předpisy?
 • Máme všechna zákonná školení?
 • Školíme pracovníky nejpozději v den nástupu z BOZP a PO?
 • Je OZO proaktivní nebo jej musíme nahánět a těžko jej doženeme?
 • Kolik nám v loňském roce dal doporučení pro zvýšení bezpečnosti?
 • Kolik „upozornění“, doporučení a neshod máme v jeho Zápisu z kontroly BOZP při obchůzce provozů a pracovišť?
 • Jak přidělujeme OOPP a kde je záznam? Používají je pracovníci?
 • Zohledňujeme při školení BOZP jazykové mutace, pokud zaměstnáváme cizince?

Pokud se chcete dozvědět více, pak nás sledujte. Máme připraveny i další zajímavé články na téma BOZP a PO, a praktické ukázky vzorové dokumenty, které si určitě oblíbíte. Můžete si nás taktéž přizvat na provedení Roční prověrky BOZP, která je ze zákona povinná, a kterou Vám ukážeme - třeba jen tak pro jistotu, jak dobře Váš OZO funguje, zda plní požadavky, a kde máte v rámci BOZP silné a slabé stránky.

Pokud Vás oblast BOZP zajímá, nabízíme vám školení z této oblasti: BOZP a PO a správa budov.

Poptávkový formulář

Vyplněním pole IČO umožníte formuláři předvyplnění údajů o společnosti.

Hlídací pes - dotupnost školení