Interní audity ISO

Zavedením systému managementu, ať už se jedná o systém ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 nebo další, Vaše práce nekončí. Po úspěšném absolvování certifikačního auditu je třeba celý systém dále udržovat a zlepšovat. Jedním z požadavků každé systémové normy je provádění interních auditů. Interním auditem se prověřuje, jak organizace dodržuje nastavená pravidla, zda plní požadavky normy a legislativy, a je to také jeden z nástrojů ke zlepšování celého systému.

Námi prováděné interní audity vyhodnocují nejen shodu s požadavky normy nebo legislativy, ale naši poradci jsou proškoleni tak, aby ve firmách nacházeli potenciály pro zlepšování, dávali vhodná doporučení pro zvýšení efektivnosti a upozorňovali na možná rizika, která se v procesech, dokumentaci nebo provozech, vyskytují. Výhodou je nadhled externího auditora a nulová provozní slepota.

Jaké jsou možnosti při provádění interních auditů?

I. Outsourcing

Naše společnost má již dlouholeté zkušenosti nejen v oblasti provádění interních auditů. Náš tým poradců se skládá z odborníků na vysoké úrovni a všichni mají osvědčení k provádění interních auditů. Na základě smlouvy o udržování systému nebo objednávce jsme schopni Vám zajistit služby na nejvyšší možné úrovni a zabezpečit, že při následných auditech certifikační společností nebude hrozit odebrání certifikátu.

II. Vlastními silami

Interní auditor musí být nezávislý, což znamená, že nesmí auditovat výsledky své vlastní práce. Aby bylo zajištěno dodržení tohoto požadavku příslušné normy, je nutné mít alespoň dva zaměstnance, kteří mají školení interních auditorů. Školením získá zaměstnanec teoretické znalosti, což ještě neznamená, že je zcela efektivně a úspěšně bude umět aplikovat v praxi. Je proto vhodné najít takové pracovníky, kteří již mají se systémy managementu zkušenosti a ví, jak provádět interní audit z praktického hlediska.

Nevýhodou může být i tzv. „provozní slepota“, formálnost a nedůslednost.

III. Kombinace I. + II.

Vyškolením svých vlastních interních auditorů je zajištěno plnění požadavku normy a máte možnost provádět interní audity prakticky kdykoliv. To, zda jsou efektivní a účinné, Vám pak pomůže odhalit náš pracovník, nezávislý interní auditor. Získáte tak i náhled „zvenčí“ a odstraníte tím riziko provozní slepoty.

III.I. Procesní audity

Procesně orientované interní audity pomáhají zlepšovat funkčnost celé firmy. Správné dotazy, analýza rizik v procesu, přezkoumání dokumentace či rozbor posloupných kroků a jejich správnost a logika, to vše může být předmětem interního auditu, a výstupem je pak třeba nově namodelovaný proces. Podívejte se na více informací.

III.II. Hodnocení souladu

Formou interního auditu Vám prověříme i plnění legislativních požadavků, tedy hodnocení souladu s právními a jinými požadavky, ve smyslu ISO 14001 a ISO 45001. Blíže se na tuto službu můžete podívat zde.

Chcete pomoct s interním auditem? Kontaktujte nás.